Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

11:52 09/11/2021 | Lượt xem : 3286

Sáng ngày 09/11, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.
Tham dự khai giảng có đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư trường trực Đảng ủy Bộ; đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Nội vụ; các đảng viên dự bị của các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng công bố Quyết định mở Lớp Bồi dưỡng

Tại Lớp Bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng công bố Quyết định số 330/QĐ-ĐUBNV ngày 03/11/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ về việc mở Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 41 đảng viên dự bị của các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Nội vụ. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo phát biểu khai mạc Lớp Bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc Lớp Bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị trong việc trang bị cho cán bộ, đảng viên những kiến thức, nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao hơn nữa trình độ lý luận chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhằm thống nhất ý chí và hành động để thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đối với các đồng chí đảng viên dự bị, đây còn là một nội dung rất quan trọng, là điều kiện để cấp ủy đảng các cấp xem xét, chuyển đảng chính thức.

Để Lớp Bồi dưỡng đạt kết quả tốt nhất, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo đề nghị Ban Tổ chức Lớp Bồi dưỡng đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu lớp học; đồng thời, đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế lớp học của học viên. Đối với các học viên đủ điều kiện theo quy định sẽ được cấp chứng chỉ sau khóa học; đối với học viên không đủ điều kiện sẽ không được cấp chứng chỉ và Ban Tổ chức Lớp Bồi dưỡng sẽ lập danh sách gửi về cơ quan, đơn vị để có cơ sở đánh giá ý thức tổ chức kỷ luật của đảng viên dự bị.

Quang cảnh Lớp Bồi dưỡng

Đối với các học viên, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo đề nghị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế lớp học; tham gia đầy đủ, đúng giờ đối với các chuyên đề trên lớp; chủ động, mạnh dạn trao đổi, thảo luận với các báo cáo viên, giữa các học viên với nhau để làm rõ những vấn đề còn băn khoăn, thắc mắc.

Đề nghị các báo cáo viên phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Lớp Bồi dưỡng trong việc truyền đạt các chuyên đề, hỗ trợ tối đa các học viên trong việc trao đổi, thảo luận. Đồng thời, đề nghị ngoài các nội dung trong tài liệu đã có, các báo cáo viên cần chia sẻ những kiến thức, tình huống thực tiễn để cùng nhau thảo luận, rút kinh nghiệm và áp dụng vào thực tế sau khi khóa học kết thúc.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, báo cáo viên Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày chuyên đề tại Lớp Bồi dưỡng

Trong thời gian tổ chức Lớp Bồi dưỡng từ ngày 09/11 đến ngày 13/11/2021, các học viên sẽ được truyền đạt nội dung các chuyên đề:

- Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam;

- Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;

- Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa;

- Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng;

- Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường;

- Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội;

- Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế;

- Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở;

- Xây dựng Đảng về đạo đức;

- Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./

Thanh Tuấn