Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2021 của Bộ Nội vụ

07:49 29/04/2021 | Lượt xem : 869

Ngày 18/4/2021, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 1622/KH-BNV thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2021 của Bộ Nội vụ.

Ảnh minh họa (Nguồn: vnexpress.net)

Theo đó, Kế hoạch được ban hành nhằm mục tiêu tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030; tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Chính phủ về Chương trình, Kế hoạch, Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm, khủng bố; từ đó đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả triển khai thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; phát huy vai trò nòng cốt của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tại địa phương nơi đặt trụ sở, vai trò tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc tham gia phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Phối hợp xử lý 100% các tin báo, tố giác tội phạm liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ.

6 nhiệm vụ, giải pháp

Thứ nhất, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội. Xác định công tác phòng, chống tội phạm, khủng bố và vi phạm pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách vừa thường xuyên, lâu dài.

Xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tội phạm, khủng bố. Xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, công chức, người lao động, học viên, sinh viên thuộc, trực thuộc Bộ vi phạm trong công tác phòng, chống tội phạm, khủng bố.

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 50- CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 05- KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 44- KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2012 của Ban Bí thư (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật”.

Thứ hai, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, khủng bố.

Thứ ba, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác của Bộ Nội vụ trong việc: Tham mưu Chính phủ ban hành quy định liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong chính sách, pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tội phạm, khủng bố.

Thứ tư, các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm, khủng bố.

Thứ năm, tăng cường kiểm tra, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên; phối hợp với các cơ quan công an trên địa bàn nơi có trụ sở của Bộ Nội vụ, của các đơn vị trực thuộc Bộ để kịp thời phát hiện những vấn đề có liên quan đến tội phạm, khủng bố, thông báo đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Thứ sáu, kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm, phòng, chống khủng bố; đồng thời kiểm điểm trách nhiệm, xem xét kỷ luật nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ và học viên, sinh viên tại các cơ sở đào tạo của Bộ Nội vụ liên quan đến tội phạm, vi phạm pháp luật, khủng bố.


Anh Cao