Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

16:17 09/02/2018 | Lượt xem : 2327

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2327

Sáng ngày 08/02, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến ở Hà Nội có: đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Tại các điểm cầu trực tuyến ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các đồng chí là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, lãnh đạo Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan; Trưởng phòng và chuyên viên Phòng Cải cách hành chính  Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ khẳng định, công tác cải cách hành chính của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã góp phần quan trọng trong việc tạo lập môi trường pháp lý, hành chính thông thoáng, thuận lợi, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh cho các chủ thể của nền kinh tế, thúc đẩy phát triển. Với sự cố gắng, nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, của các thành viên Ban Chỉ đạo, công tác cải cách hành chính đã được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực trên cả 06 nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 -2020, ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ. Bên cạnh đó, các nội dung cải cách trọng tâm đã được các bộ, ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai quyết liệt theo tinh thần Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và các nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến cải cách hành chính trong năm vừa qua.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá, làm rõ những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế của việc triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo và của từng thành viên Ban Chỉ đạo, đề ra những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo. Đồng thời đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với công cuộc cải cách hành chính của đất nước, của bộ, ngành mình; từ đó, cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đẩy mạnh cải cách hành chính trong năm 2018, với cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả theo phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cho biết, trong năm 2017, công tác cải cách hành chính đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp tốt trong công tác kiểm tra của các thành viên Ban Chỉ đạo; từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của chính quyền các cấp, góp phần triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính. Các thành viên Ban Chỉ đạo tích cực trả lời những kiến nghị, đề xuất, khó khăn trong triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính của các bộ, ngành và địa phương. Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết đã giảm đáng kể so với năm 2016. Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giản hóa giấy tờ công dân đã có những bước tiến rõ rệt, góp phần thúc đẩy tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân. Thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên được rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa, góp phần tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi sự kinh doanh.... Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Trong năm 2017, với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, Bộ Nội vụ đã chủ động kết nối với các thành viên Ban Chỉ đạo trong triển khai các nhiệm vụ; thường xuyên đôn đốc các thành viên trả lời các đề xuất, kiến nghị, những khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành và địa phương trong triển khai cải cách hành chính; thường xuyên theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính được giao; tích cực xử lý hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý các đề xuất, kiến nghị nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn triển khai, tạo thuận lợi cho các bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả cải cách, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; đã phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan để xác định và công bố Chỉ số cải cách hành chính 2016 của các bộ, các tỉnh; đang tích cực phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam triển khai kế hoạch đo lường xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức tại 63 tỉnh, thành phố.

Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và trình Ban Cán sự đảng Chính phủ dự thảo Báo cáo tổng kết triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Bộ đã trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 03 nghị định liên quan đến tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

Tuy nhiên, công tác CCHC trong năm 2017 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng văn bản quy phạm pháp luật trên một số lĩnh vực còn hạn chế. Công tác theo dõi thi hành pháp luật còn một số bất cập, thiếu nguồn lực để triển khai, chưa thu hút được sự tham gia của các cá nhân, tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội khác. Việc công khai quy định hành chính, thủ tục hành chính trên Trang/Cổng thông tin điện tử của một số bộ, ngành và của một số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện tại một số địa phương chưa được thực hiện đầy đủ. Thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp, cần phải tiếp tục rà soát, đơn giản hóa. Tình trạng trễ hẹn trong giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính vẫn còn. Nhiều địa phương còn vướng mắc trong kết nối liên thông phần mềm tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các phần mềm chuyên ngành, dẫn đến khó khăn trong việc chia sẻ dữ liệu thông tin. Việc triển khai hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai một cấp tại địa phương còn nhiều hạn chế, bất cập. Tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng quy định tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mới chỉ bước đầu được triển khai, kết quả đạt được còn hạn chế. Việc sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại nhiều nơi chưa mang lại hiệu quả cao, chủ yếu chỉ sử dụng trong việc gửi, nhận văn bản, hỗ trợ công tác văn thư, mà chưa thực hiện chức năng quản lý, chỉ đạo, điều hành qua mạng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trình bày Báo cáo tóm tắt tại Hội nghị
(Ảnh: Hoài Nga)

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đều thể hiện sự nhất trí cao đối với nội dung của Báo cáo, đồng thời tích cực thảo luận, tham luận tập trung vào một số vấn đề như: Xây dựng thể chế, cải cách TTHC; phát huy vai trò của thanh niên, công chức, viên chức trẻ trong công cuộc cải cách hành chính; ứng dụng CNTT trong hiện đại hóa hành chính; tổ chức bộ máy hành chính nhà nước các cấp…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ khẳng định, cải cách hành chính là một chủ trương lớn được Đảng và Nhà nước, xác định là khâu đột phá chiến lược để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời để thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trước những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính năm 2017, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; đồng thời biểu dương Bộ Nội vụ đã làm tốt vai trò cơ quan thường trực về cải cách hành chính.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế này. Theo đó, việc triển khai nhiều nội dung cải cách còn chưa quyết liệt, đồng bộ; chất lượng văn bản quy phạm pháp luật một số lĩnh vực còn hạn chế; thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực vẫn còn rườm rà, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; tổ chức bộ máy nhiều nơi vẫn cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả; việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế còn khó khăn, vướng mắc, chưa đạt yêu cầu đề ra; triển khai xây dựng Chính phủ điện tử còn chậm, kết quả còn hạn chế; ý thức phục vụ người dân theo tinh thần công bộc của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế. Và chính sức ỳ của bộ máy hành chính các cấp trong việc thay đổi thói quen, cách làm cũ còn lớn, còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, “trên chuyển, dưới chưa chuyển” và một bộ phận công chức không hoàn thành nhiệm vụ, hạn chế về năng lực, yếu kém về đạo đức, trở thành lực cản lớn đối với công cuộc cải cách.

 

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 – 2020. Phó Thủ tướng đã nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để phát huy vai trò và tầm quan trọng của cải cách hành chính; đồng thời đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả 79 nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018, từng thành viên Ban chỉ đạo sát sao đôn đốc, kiểm tra để các bộ, ngành, địa phương bảo đảm hoàn thành việc đạt hoặc vượt mức mục tiêu đề ra./.

Toàn cảnh Hội nghị

Tin, ảnh: Hoàng Hải

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 28.243.752

Khách Online : 580