Hội nghị triển khai các quy định của Đảng và Nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện

15:07 16/11/2020 | Lượt xem : 830

Sáng ngày 16/11, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai các quy định của Đảng và Nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có hơn 500 đại biểu là đại diện các Bộ, ngành Trung ương, 63 Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hội có tính chất đặc thù, có phạm vi hoạt động toàn quốc và hội, quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị


Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác tập hợp và phát huy sức mạnh của các tổ chức quần chúng, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của các tổ chức quần chúng trong việc tập hợp, đoàn kết quần chúng Nhân dân và tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Trong những năm vừa qua, Đảng và Nhà nước luôn chú trọng hoàn thiện môi trường pháp lý tạo điều kiện để các tổ chức này hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích theo quy định của pháp luật và điều lệ.

Theo Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và quá trình dân chủ hóa xã hội, các tổ chức quần chúng ngày càng phát triển về số lượng, đa dạng về loại hình tổ chức và hoạt động trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội từ Trung ương đến địa phương. Nhìn chung, các hội, quỹ hoạt động cơ bản đều tuân thủ pháp luật và điều lệ, ngày càng thể hiện rõ vai trò tập hợp đoàn kết, phát huy sức mạnh của hội viên và bảo đảm tính dân chủ, tạo điều kiện cho hội viên phát huy tiềm năng sáng tạo, chủ động tham gia xây dựng đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, là nhân tố tích cực trong việc thực hiện các hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo, bảo vệ chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực hiện hoạt động từ thiện, nhân đạo, khắc phục hậu quả thiên tai, thúc đẩy hoạt động đối ngoại nhân dân, tham gia cung cấp dịch vụ công, tư vấn phản biện các đề án, chính sách góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vai trò quản lý, hoàn thiện cơ chế chính sách của nhà nước.

Hội nghị được Bộ Nội vụ tổ chức nhằm mục đích phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản, điểm mới của các văn bản: Kết luận số 58-KL/TW ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư về độ tuổi tham gia công tác hội; Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, hướng dẫn các quy định mới liên quan đến phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; hướng dẫn về việc truy cập và cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý về hội, quỹ do Bộ xây dựng; đồng thời, thông tin, giải đáp các nội dung khác có liên quan về quản lý nhà nước về hội, quỹ đến cán bộ, công chức và người làm việc tại các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đề nghị các đại biểu tập trung tiếp thu và trao đổi những nội dung còn chưa rõ về những điểm mới trong các văn bản của Đảng và Nhà nước quy định về quản lý nhà nước và tổ chức hoạt động của hội, quỹ nêu trên. Thứ trưởng mong rằng thông qua Hội nghị này, các cán bộ, công chức và người làm việc tại các hội, quỹ sẽ triển khai, hướng dẫn và thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước tại các Bộ, ngành, địa phương và các hội, quỹ có hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Toàn cảnh Hội nghị


Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện các Bộ, ngành Trung ương giới thiệu các quy định của Đảng và Nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Cụ thể:

Ông Tạ Tấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ trình bày ngắn gọn, súc tích, tập trung vào những điểm mới, cơ bản của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP so với Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của hội, quỹ và ông Phạm Trung Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ giới thiệu một số nội dung chính trong Quyết định số 350/QĐ-BNV ngày 25/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Danh sách cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Bà Nông Thị Hồng Hạnh, Chuyên viên chính Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu ngắn gọn một số nội dung quan trọng của Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

Ông Kiều Cao Chung, Phó Vụ trưởng Vụ 5, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn độ tuổi tham gia công tác hội.

Ông Cao Trần Quốc Hải, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao giới thiệu một số nội dung tại Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

 Ông Nguyễn Văn Toàn Phó trưởng phòng, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phổ biến các nội dung có liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố trong hoạt động hội, quỹ.

 Ông Lê Thanh Tùng Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ trình bày và giới thiệu một số nội dung cơ bản về cơ sở dữ liệu về hội, quỹ phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao.

Tại phần trao đổi, thảo luận, Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị đã giải đáp các ý kiến, vướng mắc được đại biểu tham dự Hội nghị đưa ra liên quan đến các nội dung, như: công tác tổ chức, cán bộ, người lao động và chế độ, chính sách cho người lao động, cơ chế tuyển dụng trong các hội có tính đặc thù (do Đảng, Nhà nước thành lập); tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế và việc xin cấp phép tổ chức; hội viên là doanh nghiệp liên kết (doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài) được phép tham gia vào hội như là hội viên chính thức; độ tuổi tham gia của công tác hội; thủ tục thẩm định và cơ quan phê duyệt viện trợ; quy định về tiếp nhận các nguồn tài trợ, viện trợ; lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại các địa phương…


 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị


Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đánh giá cao sự tham gia và những ý kiến, trao đổi thảo luận tại Hội nghị của các đại biểu.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, các hội, quỹ chú ý thực hiện một số nội dung để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động của hội, quỹ; bên cạnh đó, cũng nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các hội, quỹ hoạt động một cách có hiệu quả, thiết thực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta. Cụ thể:

Thứ nhất, đối với các Bộ, ngành Trung ương cần: (1) Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động trong lĩnh vực do Bộ, ngành quản lý đã được Chính phủ giao tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4//2010 và Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay; (2) Tăng cường và đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về ngành, lĩnh vực đối với hội, quỹ và xử lý kịp thời hoặc kiến nghị với Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan để xử lý nghiêm các vi phạm của hội, quỹ theo quy định của pháp luật; (3) Các Bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần rà soát kỹ điều kiện, tiêu chuẩn trước khi cho phép thành lập các pháp nhân thuộc hội, quỹ đảm bảo đúng lĩnh vực hoạt động theo điều lệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tránh tình trạng các hội, quỹ cho thành lập các pháp nhân rất nhiều mà không quản lý, kiểm soát được; (4) Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để sớm tham mưu trình Chính phủ ban hành cơ chế khoán kinh phí hoạt động đối với các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ để đảm bảo khi được giao nhiệm vụ các hội có đủ điều kiện và nguồn tài chính thực hiện nhiệm vụ được giao; (5) Vụ/Ban Tổ chức cán bộ tham mưu cho các Bộ, ngành kịp thời để phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc thực hiện các thủ tục thành lập hội, quỹ và phê duyệt Điều lệ hoặc cho phép tổ chức Đại hội để tránh trường hợp Bộ Nội vụ phải có văn bản lấy ý kiến nhiều lần.

Thứ hai, đối với địa phương, Sở Nội vụ tham mưu giúp cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ trong phạm vi địa phương của mình theo đúng thẩm quyền đã được quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. Đồng thời, Sở Nội vụ cũng phải phối hợp tốt với các sở, ngành của tỉnh để đảm bảo làm sao làm tốt công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ trên địa bàn, địa phương của mình. Mặt khác, tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch để đảm bảo hội, quỹ trên địa bàn hoạt động đúng quy định của pháp luật và đúng Điều lệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cử đúng người, đúng việc để tham dự đầy đủ các hội nghị tập huấn do Bộ Nội vụ tổ chức.

Thứ ba, đối với các hội, quỹ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và Điều lệ đã được phê duyệt trong tổ chức và hoạt động của mình để không xảy ra các vi phạm.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn mong muốn, về phía cơ quan Nhà nước tạo mọi điều kiện để công dân thực hiện quyền lập hội đã được Hiến pháp năm 2013 quy định. Tuy nhiên, về phía hội, quỹ cũng phải thực hiện tốt các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của mình cho đúng quy định của pháp luật và Điều lệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, tin tưởng rằng, với kết quả đạt được của Hội nghị ngày hôm nay, công tác quản lý nhà nước đối với hội, quỹ, cũng như hoạt động của các hội, quỹ sẽ luôn luôn đạt được kết quả tốt đẹp./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Anh Cao