Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo Quyết định kiện toàn Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam

16:16 23/03/2021 | Lượt xem : 1335

Sáng ngày 23/3, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo Quyết định kiện toàn Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam (Ủy ban).

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì Hội nghị.


Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị có Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ Hoàng Quốc Long; đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; đại diện một số đơn vị thuộc Bộ; lãnh đạo và công chức Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ.


Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ Hoàng Quốc Long nhấn mạnh, ngày 16/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 thay thế Luật Thanh niên số 53/2005/QH11 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021. Việc ban hành Luật Thanh niên có ý nghĩa chính trị, pháp lý sâu sắc trong điều kiện mới; bảo đảm tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của thanh niên; quy định trách nhiệm của thanh niên; quy định rõ các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; đồng thời, quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình đối với thanh niên; trách nhiệm quản lý nhà nước đối với thanh niên nhằm xây dựng thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, ý thức công dân và sống có lý tưởng; có học vấn, nghề nghiệp và việc làm; có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế…

Vì vậy, để triển khai thi hành Luật Thanh niên năm 2020, việc xây dựng và ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam (Quyết định) là cần thiết và có ý nghĩa thiết thực.

Vụ trưởng Hoàng Quốc Long đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận và cho ý kiến góp ý vào các nội dung trong dự thảo Quyết định: vị trí, chức năng; nhiệm vụ; thành viên; kinh phí hoạt động của Ủy ban quốc gia về thanh niên... Trên cơ sở góp ý của các đại biểu, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Quyết định trình cấp có thẩm quyền đúng chất lượng, tiến độ được giao.


Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Doãn Đức Hảo trình bày dự thảo Quyết định tại Hội nghị

Trình bày dự thảo Quyết định tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Doãn Đức Hảo cho biết, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm 7 Điều:

Điều 1. Vị trí, chức năng của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Điều 3. Thành viên của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban là Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ nhiệm là Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ủy viên Thường trực là Thứ trưởng Bộ Nội vụ; các Ủy viên Ủy ban là lãnh đạo các Bộ, ngành và đoàn thể chính trị - xã hội.

Về Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Ủy ban, dự thảo đề xuất như sau: 1. Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động, sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban, đảm bảo nguyên tắc tinh gọn và hiệu quả. 2. Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình thông qua hoạt động tập thể Ủy ban và từng thành viên trong Ủy ban. 3. Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Ủy ban và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam. 4. Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu các đoàn thể nhân dân có đại diện là thành viên Ủy ban có trách nhiệm cử cán bộ giúp việc và chỉ đạo ngành, đoàn thể mình thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban giao.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ủy ban.

Điều 6. Hiệu lực thi hành.

Điều 7. Điều khoản thi hành.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo Quyết định. Nhìn chung, ý kiến của các đại biểu tập trung vào các nội dung: đề xuất nghiên cứu tên của văn bản là “Quyết định kiện toàn” hay “Quyết định thành lập”; về kinh phí phục vụ hoạt động của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; chức năng và nhiệm vụ; cần bổ sung trong hồ sơ gửi xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban quốc gia về thanh niên trong hơn hai mươi năm qua và nêu những ưu điểm, nhược điểm, những tồn tại, hạn chế, những bài học kinh nghiệm; cần nghiên cứu, bổ sung các giải trình về lý do sửa đổi, bổ sung hay loại bỏ quy định cũ trong Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 Về việc kiện toàn, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; bổ sung hoạt động hợp tác quốc tế cho Ủy ban; nghiên cứu bổ sung điều khoản chuyển tiếp khi có thay đổi;…


Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn ghi nhận và tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu. Thứ trưởng Trần Anh Tuấn giao Vụ Công tác thanh niên nghiên cứu, tiếp thu và tổng hợp các ý kiến của đại biểu; đồng thời, chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo Quyết định và tiếp tục lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan để hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo đúng chất lượng, tiến độ thời gian được giao.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

Anh Cao

Tin khác