Hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2023

08:37 15/03/2023 | Lượt xem : 719

Chiều ngày 03/03, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02/2023 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 03/2023.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị.
Dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng: Nguyễn Trọng Thừa và Triệu Văn Cường; thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ sau khi nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02 và triển khai nhiệm vụ tháng 03/2023 của Bộ Nội vụ cần tập trung đánh giá và làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ của tháng 02, đồng thời bổ sung những nhiệm vụ còn thiếu sót, tham mưu, đề xuất các giải pháp, phương pháp, cách thức triển khai để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 03 năm 2023. Về nhiệm vụ triển khai Chuyển đổi số của Bộ, Bộ trưởng chỉ đạo, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng của Bộ, vì vậy, cần bổ sung một chuyên đề Chuyển đổi số vào Báo cáo Giao ban hằng tháng.

Báo cáo tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh cho biết, trong tháng 02/2023, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao là 76 nhiệm vụ. Trong đó, đã hoàn thành 70 nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 92,1%); đang tiếp tục thực hiện 06 nhiệm vụ (chiếm 7,9%).

Tổng số văn bản đến Bộ Nội vụ từ ngày 01/01/2023 đến ngày 28/02/2023 là 4.652, trong đó, có 336 văn bản yêu cầu trả lời, đến nay đã trả lời 257 văn bản (đạt tỷ lệ 76,5%), 79 văn bản chưa đến hạn trả lời (chiếm 23,5%).
Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh báo cáo tại Hội nghị

Về tổ chức bộ máy và biên chế, đã hoàn thành 02/02 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao; đã xử lý 35 văn bản của các Bộ, ngành, địa phương gửi đến Bộ Nội vụ, đến nay còn 12 văn bản chưa đến hạn trả lời.

Về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đã hoàn thành 04/04 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao; đã xử lý 67 văn bản của các Bộ, ngành, địa phương gửi đến Bộ Nội vụ, đến nay còn 26 văn bản chưa đến hạn trả lời.

Về chính sách tiền lương, đã xử lý 10 văn bản của các Bộ, ngành, địa phương gửi đến Bộ Nội vụ đến nay còn 07 văn bản chưa đến hạn trả lời.

Về xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính, đã hoàn thành 14/15 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao; đã xử lý 22 văn bản của các Bộ, ngành, địa phương gửi đến Bộ Nội vụ, đến nay còn  07 văn bản chưa đến hạn trả lời.

Về cải cách hành chính, đã hoàn thành 04/04 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao; đã xử lý 01 văn bản của các Bộ, ngành, địa phương gửi đến Bộ Nội vụ.

Về công tác thi đua, khen thưởng, đã hoàn thành 01/01 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao. Công tác tín ngưỡng, tôn giáo, đã hoàn thành 03/03 nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao. Công tác văn thư, lưu trữ, đã hoàn thành 03/03 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao; đã xử lý 02 văn bản của các Bộ, ngành, địa phương gửi đến Bộ Nội vụ.

Về công tác quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ, đã hoàn thành 04/05 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao; đã xử lý 29 văn bản của các Bộ, ngành, địa phương gửi đến Bộ Nội vụ, đến nay còn 07 văn bản chưa đến hạn trả lời. 

Về công tác thanh niên; dân chủ, dân vận, công tác cán bộ nữ và các chương trình mục tiêu quốc gia, đã hoàn thành 04/04 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao; đã xử lý 09 văn bản của các Bộ, ngành, địa phương gửi đến Bộ Nội vụ, đến nay còn 03 văn bản chưa đến hạn trả lời.

Công tác thanh tra, đã hoàn thành 01/01 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao; đã xử lý 01 văn bản của các Bộ, ngành, địa phương gửi đến Bộ Nội vụ, đến nay còn 01 văn bản chưa đến hạn trả lời. Công tác pháp chế, đã hoàn thành 05/05 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao; đã xử lý 22 văn bản của các Bộ, ngành, địa phương gửi đến Bộ Nội vụ, đến nay còn 09 văn bản chưa đến hạn trả lời.
Về công tác hợp tác quốc tế, đã hoàn thành 01/01 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao; đã xử lý 02 văn bản của các Bộ, ngành, địa phương gửi đến Bộ Nội vụ, đến nay còn  01 văn bản chưa đến hạn trả lời.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia, đã tham mưu ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn; đã kiện toàn, bổ nhiệm 18 chức danh lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; kiện toàn các tổ chức đảng, đoàn thể của Học viện báo cáo Đảng uỷ Bộ; thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Soạn thảo xây dựng kế hoạch và Đề cương Chiến lược phát triển Học viện Hành chính Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Về công tác tổ chức cán bộ, đã hoàn thành 09/09 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao; đã xử lý 16 văn bản của các Bộ, ngành, địa phương gửi đến Bộ Nội vụ, đến nay còn 02 văn bản chưa đến hạn trả lời. Về công tác Kế hoạch - Tài chính, đã hoàn thành 02/04 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao; đã xử lý 11 văn bản của các Bộ, ngành, địa phương gửi đến Bộ Nội vụ đến nay còn 03 văn bản chưa đến hạn trả lời.

Công tác nghiên cứu khoa học, đã tham mưu nội dung tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Lịch sử Chính phủ Việt Nam; hoàn thiện các thủ tục công nhận chính thức các tập “Lịch sử Chính phủ Việt Nam giai đoạn 1945 - 2015”; tổ chức Hội thảo khoa học “Bài học kinh nghiệm của Chính phủ trong quản lý và phát triển kinh tế”; trình lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định phê duyệt dự án điều tra, khảo sát cấp Bộ năm 2023.

Công tác công nghệ thông tin, truyền thông, đã trình lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ Nội vụ năm 2023; Kế hoạch tuyên truyền về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2023; xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/6/2023; xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Nội vụ hoàn thành trước ngày 30/12/2023.

Về công tác Văn phòng, đã hoàn thành 05/05 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao; đã xử lý 30/30 văn bản của các Bộ, ngành, địa phương gửi đến Bộ Nội vụ.

Nhìn chung, trong tháng 02/2023, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Bộ trưởng, các đồng chí Thứ trưởng, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ, theo đó đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ cấp thẩm quyền giao (đã hoàn thành 92,1% nhiệm vụ được giao). Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Bộ thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ những ngày làm việc đầu năm, đặc biệt là những công việc còn tồn đọng, chậm tiến độ; không tổ chức du xuân, liên hoan làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc; không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội; không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc và tham gia giao thông, đến nay chưa có trường hợp nào vi phạm. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa chủ động phối hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản, đề án theo thời hạn quy định; vẫn còn 06 nhiệm vụ cấp thẩm quyền giao chưa hoàn thành. Ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính và tham dự các Hội nghị, cuộc họp đã có tiến bộ song vẫn còn tình trạng đi muộn.

Tại Hội nghị, Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ trình bày Báo cáo hoạt động công tác chuyển đổi số của Bộ trong tháng 02 và nhiệm vụ triển khai trong tháng 03/2023.
Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Thanh Bình Báo cáo kết quả công tác chuyển đổi số của Bộ trong tháng 02 tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa và lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo bổ sung, làm rõ những nhiệm vụ đã, đang và sẽ triển khai; nêu rõ những hạn chế, nguyên nhân của một số nhiệm vụ còn chậm trễ; đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới. Thủ trưởng các đơn vị khẳng định sẽ tập trung cao độ thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong tháng 03  năm 2023 đảm bảo chất lượng.
Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Triệu Văn Cường phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong tháng 02, đánh giá cao nỗ lực của người đứng đầu một số đơn vị: Vụ Cải cách hành chính, Thanh tra Bộ, Trung tâm Thông tin. Một số kết quả nổi bật về: thể chế chính sách: trình Chính phủ ban hành được 01 Nghị định; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 01 Nghị quyết; tiếp tục rà soát tập trung cho việc định hướng sắp xếp các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; hoàn thiện rất nhiều báo cáo, nhiều văn bản; tham mưu Chính phủ tổ chức một số hội nghị: Tổng kết công tác cải cách hành chính; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; chuẩn bị Buổi làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; triển khai thanh tra công vụ tại địa phương; thực hiện chuyển đổi số,…

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng chỉ ra một số hạn chế: tiến độ còn chậm, chất lượng chưa cao, sự phối hợp trong xây dựng thể chế chưa được tốt; một số báo cáo đề án còn chậm, chất lượng thấp; sự phối hợp giữa các đơn vị còn hạn chế; ý thức trách nhiệm và văn hóa hội nghị, hội thảo và lễ tân chưa được tốt,…

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng gợi mở và yêu cầu các đơn vị cần tập trung hoàn một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 03 năm 2023 như sau:

Thứ nhất, tập trung rất cao để xây dựng thể chế chính sách, trong tháng 03 này hoàn thiện các Nghị định và một số thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ. 

Thứ hai, hoàn thành toàn bộ tất cả hồ sơ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. 

Thứ ba, tập trung tham mưu Chính phủ thực hiện một số Hội nghị, hoạt động: Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023; Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt nữ lãnh đạo quản lý các Bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương nhân dịp kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 và trao giải thưởng Kovalevskaya; Hội nghị công bố Chỉ số Par Index, Chỉ số SIPAS, Ban Chỉ đạo đổi mới bộ máy, sắp xếp các đơn vị trong Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Hội nghị Tổng kết Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8. 

Thứ tư, tập trung tham mưu cho việc phân cấp, phân quyền: rà lại kết quả triển khai năm 2022 và đầu năm 2023, có đánh giá, theo dõi, đôn đốc. Tập trung thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Chuẩn bị tốt cho cuộc họp của Ban Chỉ đạo về xác định vị trí việc làm và mô tả khung năng lực. 

Thứ năm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tốt hơn. Chuẩn bị các nội dung chi tiết để phục vụ cho Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thứ sáu, triển khai hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng. Học viện Hành chính Quốc gia nghiên cứu kỹ quy định để biên soạn, chuẩn bị và thiết kế tài liệu cho phù hợp, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cho các địa phương một cách hợp lý và chuẩn bị tốt cho công tác tuyển sinh đại học năm học 2023, triển khai đào tạo lãnh đạo trẻ, lãnh đạo quản lý nữ cho các địa phương; cán bộ làm công tác cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức.

Tập trung công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt, là các văn bản chính sách mới được ban hành như về: công chức, viên chức, chính quyền địa phương và các nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Thứ bảy, tập trung thực hiện việc giải ngân cơ bản đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật, chặt chẽ.

Các công việc liên quan đến chuyển đổi số thì tích hợp vào để triển khai, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để triển khai thực hiện. Giao Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP để bổ sung.
Quang cảnh Hội nghị


Anh Cao