Hội nghị cán bộ chủ chốt của Bộ Nội vụ tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Cán sự đảng Bộ năm 2021

11:26 31/12/2021 | Lượt xem : 2782

Sáng ngày 29/12, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của Bộ để tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Cán sự đảng Bộ năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Cán sự đảng Bộ; đại diện Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ và Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ  trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội XIII của Đảng và là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội. Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã nỗ lực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Nội vụ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đề nghị các đại biểu dự Hội nghị nghiên cứu, tham gia, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm, cởi mở, đi thẳng vấn đề, tập trung đánh giá, phân tích những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất với Ban Cán sự đảng Bộ những giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao trong năm tới. Đặc biệt, các ý kiến góp ý tại Hội nghị là cơ sở để Ban Cán sự đảng Bộ họp kiểm điểm tập thể và cá nhân thành viên Ban Cán sự đảng Bộ năm 2021.

Quang cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, trên cơ sở dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ năm 2021 được đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình bày, các ý kiến phát biểu của cán bộ chủ chốt đều đồng tình, đánh giá cao nội dung Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Cán sự đảng Bộ; thống nhất Ban Cán sự đảng Bộ là một tập thể đoàn kết, thống nhất, dân chủ, trách nhiệm, kỷ cương, luôn thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao ý thức tự phê bình và phê bình; đồng chí Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Trong năm 2021, Ban Cán sự đảng Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, đặc biệt là trong công tác xây dựng thể chế và hoàn thiện chế độ, chính sách trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Mặc dù đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, sâu sát, quyết liệt với những giải pháp linh hoạt, kịp thời của Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ Nội vụ đã hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao trong và ngoài kế hoạch, phát huy vai trò của Bộ đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021.

Để đạt được những kết quả nêu trên là do Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện các Nghị quyết, kết luận và chỉ đạo của Đảng, cơ bản đều trên các mặt của công tác xây dựng Đảng, có trọng tâm, trọng điểm theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, có sự phối hợp chặt chẽ với các Ban, bộ, ngành, địa phương. Tập thể Ban Cán sự đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, đề cao quyết tâm chính trị và trách nhiệm nêu gương, trong đó thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của đồng chí Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ; bám sát chương trình, kế hoạch, tăng cường sự phối kết hợp các ban Đảng, các Bộ, ngành địa phương để bảo đảm quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị đã tiến hành nghiêm túc với 21 ý kiến phát biểu tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo, các ý kiến phát biểu nghiêm túc, thẳng thắn, khách quan, trách nhiệm góp ý đối với tập thể Ban Cán sự đảng Bộ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng đánh giá cao và ghi nhận các ý kiến tham gia góp ý; ngoài ra, đề nghị các đồng chí đại biểu tiếp tục tham gia ý kiến trực tiếp vào dự thảo Báo cáo và chuyển Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ tổng hợp, tiếp thu để Ban Cán sự đảng Bộ kiểm điểm, đánh giá, nhìn nhận đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến tham gia góp ý. Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng giao Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ tổng hợp, tiếp thu nghiêm túc và đầy đủ các ý kiến để hoàn thiện Báo cáo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ năm 2021.

Anh Cao - Kim Dung