Dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

18:45 17/06/2019 | Lượt xem : 11524

Để chuẩn bị Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ, Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ trân trọng đăng tải toàn văn dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ.
Toàn văn dự thảo Báo cáo: Tại đây

Toàn văn Phụ lục kèm theo Báo cáo: Tại đây

Bộ Nội vụ dề nghị: Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia ý kiến hoàn thiện bố cục và nội dung dự thảo Báo cáo.

Ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, gửi về Văn phòng Bộ Nội vụ theo địa chỉ email: nguyencongtoan@moha.gov.vn trước 16 giờ 00 ngày 20 tháng 6 năm 2019 để tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo theo quy định.


Anh Cao

Tin khác