Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ

14:56 14/10/2019 | Lượt xem : 1082

Sáng ngày 14/10, tại trụ sở Bộ, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". 
Đón tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra có đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.
Đồng chí Lê Quang Hải thông báo kế hoạch kiểm tra của Bộ Chính trị

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương VII, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo về quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị năm 2019 và đề cương, kế hoạch kiểm tra của Đoàn. Theo kế hoạch, Đoàn Kiểm tra cũng sẽ làm việc với một số cơ quan, đơn vị có liên quan của Bộ Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu quán triệt nội dung buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng đoàn Kiểm tra đề nghị Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ báo cáo, đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là hai nội dung rất quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và để đánh giá cho đúng, Đoàn Kiểm tra mong muốn làm rõ quá trình triển khai, chỉ ra những kết quả đã đạt được, những cách làm, mô hình, kinh nghiệm hay để phát huy; những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục; những đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ. Kết quả làm việc, kiểm tra sẽ được tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết trên có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa báo cáo tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Bộ thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện 02 Nghị quyết. Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã nâng cao nhận thức, nắm vững, hiểu rõ tinh thần 02 Nghị quyết để thống nhất triển khai thực hiện.

Cùng với đó, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ luôn thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của từng đồng chí thành viên Ban Cán sự đảng Bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện 02 Nghị quyết với quyết tâm chính trị cao, quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được Ban Chấp hành Trung ương đề ra với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện đã gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII, các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là các nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ…

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra đã cùng Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ tập trung trao đổi, làm rõ những kết quả đã được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 02 Nghị quyết. Đồng thời, Đoàn Kiểm tra cũng chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình kiểm tra tại các Bộ, ngành Trung ương.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trân trọng tiếp thu ý kiến Đoàn Kiểm tra, khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thiện báo cáo, bổ sung và giải trình làm rõ những vấn đề Đoàn Kiểm tra đặt ra./.

Thanh Tuấn