Điều chỉnh phân công công tác lãnh đạo Bộ Nội vụ

16:16 05/10/2020 | Lượt xem : 1636

Ngày 02/10, Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 5220/TB-BNV về việc điều chỉnh phân công công tác Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Nội vụ

Theo đó, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân điều chỉnh việc phân công công tác đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ như sau:

Giữ nguyên các nhiệm vụ đã phân công đối với các đồng chí: Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa và Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng theo Quyết định số 2695/QĐ-BNV ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Thông báo số 4540/TB-BNV ngày 01/9/2020 của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh phân công công tác Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Điều chỉnh nhiệm vụ của Bộ trưởng: Thôi nhiệm vụ phụ trách công tác tổ chức, cán bộ, công tác văn phòng; trực tiếp phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ. Các nhiệm vụ khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 2695/QĐ-BNV ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thông báo số 4540/TB-BNV ngày 01/9/2020 của Bộ Nội vụ.

Đối với nhiệm vụ của Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phân công phụ trách công tác tổ chức, cán bộ, công tác văn phòng; trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ.

Như vậy, nhiệm vụ hiện nay của lãnh đạo Bộ Nội vụ được Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phân công như sau:

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Công tác thi đua, khen thưởng; Công tác pháp chế. Trực tiếp phụ trách các đơn vị:  Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Vụ Pháp chế.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác: Công tác tổ chức, biên chế; Công tác chính sách về tiền lương; Công tác hợp tác quốc tế; Công tác văn thư lưu trữ; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng. Phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức - Biên chế; Vụ Tiền lương; Vụ Hợp tác quốc tế; Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. 

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác: Công tác chính quyền địa phương; Công tác hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ; Công tác thanh niên; Công tác thông tin, tuyên truyền; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng. Phụ trách các đơn vị: Vụ Chính quyền địa phương; Vụ Tổ chức phi chính phủ; Vụ Công tác thanh niên; Trung tâm Thông tin; Tạp chí Tổ chức nhà nước. 

Thứ trưởng Triệu Văn Cường giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác: Công tác tổng hợp; Công tác nghiên cứu khoa học; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng. Phụ trách các đơn vị: Vụ Tổng hợp; Viện Khoa học tổ chức nhà nước; Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Học viện Hành chính Quốc gia; Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. 

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác: Công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức; Công tác kế hoạch, tài chính; Công tác cải cách hành chính.

Khi Bộ trưởng vắng mặt từ 02 ngày trở lên, Bộ trưởng ủy quyền Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa thay mặt Bộ trưởng điều hành công tác của Bộ; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Bộ trưởng. Phụ trách các đơn vị: Vụ Công chức - Viên chức; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Cải cách hành chính. 

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác: Công tác tôn giáo; Công tác thanh tra. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Thanh tra Bộ; Ban Tôn giáo Chính phủ (trực tiếp điều hành Ban Tôn giáo Chính phủ cho đến khi có Trưởng ban mới được bổ nhiệm).

Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác: Công tác tổ chức, cán bộ; Công tác văn phòng. Phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng Bộ./.

Thanh Tuấn

Tin khác