Công đoàn Bộ Nội vụ: Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018Tải file đính kèm

13:47 11/01/2018 | Lượt xem : 1404

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1404
Sáng ngày 10/01/2018, tại Trụ sở Bộ, Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Thái Quang Toản, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí Thái Quang Toản, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế phát biểu tại Hội nghị


Dự Hội nghị có đồng chí Đào Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Lê Thị Quỳnh Hoa, Chuyên viên chính Công đoàn Viên chức Việt Nam; các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ, Ban Chấp hành các công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ; các đồng chí giúp việc Ban chấp hành Công đoàn Bộ Nội vụ; các đồng chí chuyên trách công tác công đoàn tại các Công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ Nội vụ.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018.

Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà trình bày
Báo cáo Tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018

Theo đó, báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được trong năm 2017 của Công đoàn Bộ Nội vụ trên các mặt: Công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hoạt động xã hội từ thiện của Công đoàn; Công tác tuyên truyền, giáo dục; Công tác thi đua, khen thưởng; Công tác Nữ công; Công tác tài chính và các công tác khác.

Trong năm 2017, các cấp Công đoàn Bộ đã triển khai, thực hiện tốt kế hoạch, chương trình công tác đề ra. Các hoạt động đảm bảo đúng sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng bộ, Đảng ủy Bộ và cấp ủy, chính quyền cùng cấp, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên và tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của các cơ quan, đơn vị, của Bộ.

Hoạt động tại các cấp Công đoàn Bộ diễn ra sôi nổi, phong phú, thiết thực dưới nhiều hình thức, nhiều hoạt động được gắn kết với dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn; các sự kiện chính trị của đơn vị; chào mừng đại hội công đoàn các cấp; bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đã tạo được không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ. Các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần và vật chất đã góp phần tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2017, tích cực triệt để thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, của cơ quan, đơn vị và của Bộ.

Tinh thần làm việc và ý thức chấp hành giờ giấc kỷ luật lao động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nâng lên rõ rệt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong công tác năm 2017, như: Việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, nội quy, quy chế văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị; thực hiện xây dựng “Cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”; thực hiện các quy định của Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ và của Bộ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại một vài công đoàn còn hạn chế; Một số công đoàn trực thuộc chưa đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018, các cấp Công đoàn Bộ Nội vụ cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội II Công đoàn Bộ Nội vụ các cấp gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội V  của Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền trong công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, của tổ chức Công đoàn; đẩy mạnh việc tuyên truyền cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm Chỉ thị 01/CT-BNV ngày 18/6/2015 của Bộ Nội vụ về việc Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; Quyết định số 2816/QĐ-BNV ngày 29/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ và việc xây dựng “Môi trường làm việc không khói thuốc lá” tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; Nghị quyết số 01/NQ-CĐVC ngày 09/01/2014 của  Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV về đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CĐVC ngày 03/8/2017 của Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV về thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; gắn với thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn sự đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; (2) Tiếp tục tổ chức phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gắn với nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; (3) Tổ chức tốt đại hội, hội nghị các công đoàn cơ sở tiến tới tổ chức tốt Đại hội II Công đoàn Bộ; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn; (4) Vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động.  Đặc biệt tham mưu trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên; tăng cường hoạt động xã hội của các cấp công đoàn; (5) Duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động nữ công, hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội từ thiện. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong Bộ Nội vụ tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện của đất nước trong năm 2018 và chào mừng Đại hội II Công đoàn Bộ Nội vụ; Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; (6) Chăm lo, bảo vệ, quyền và lợi ích hơp pháp chính đáng của người lao động. Chủ động đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ để phân công công việc đối với  công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị theo vị trí việc làm, năng lực công tác của mỗi người để tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt Nghị quyết 18, 19 của Trung ương, Nghị quyết 56 của Quốc Hội về cải cách tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đẩy mạnh hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan thuộc Bộ trong giám sát việc thực hiện đúng các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động; (7) Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; (8) Hướng dẫn các công đoàn cơ sở làm tốt công tác tài chính công đoàn theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo phục vụ tích cực các hoạt động của công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện báo cáo; đồng thời cũng thẳng thắn nêu những điểm còn hạn chế, khó khăn trong triển khai hoạt động công đoàn của các đơn vị và đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn Bộ Nội vụ trong năm 2018. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thái Quang Toản, Chủ tịch Công đoàn Bộ đề nghị: Các cấp Công đoàn Bộ Nội vụ, các Ban tham mưu giúp việc Ban chấp hành cần bám sát nhiệm vụ công tác năm 2018 của Công đoàn Bộ Nội vụ, Công đoàn cơ sở chủ động tham mưu, xây dựng chương trình hoạt động cụ thể từng quý, năm một cách hợp lý khoa học. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cấp Công đoàn Bộ đảm bảo tiến độ, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra năm 2018. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các chương trình, nhiệm vụ công tác, thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chế độ chính sách đối với người lao động, thực hiện chế độ tài chính công đoàn. Tăng cường công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên công đoàn về chức năng, nhiệm vụ, vai trò của tổ chức Công đoàn. Tăng cường phối kết hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị trong và ngoài Bộ để nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hoạt động Công đoàn.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 Nhân dịp này, Công đoàn Bộ Nội vụ đã trao tặng Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Giấy khen Công đoàn Bộ cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

 Các tập thể và cá nhân được Công đoàn viên chức Việt Nam tặng Bằng khen năm 2017

 

Các tập thể và cá nhân được Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Nội vụ 
tặng Giấy khen về thành tích hoạt động Công đoàn năm 2017

 

Tin, ảnh: Phương Hằng

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 28.243.648

Khách Online : 524