Chỉ đạo quyết liệt thúc đẩy công tác cải cách hành chính

10:32 25/11/2022 | Lượt xem : 869


Ngày 24/11, Văn phòng Bộ Nội vụ ban hành Văn bản số 5894/BNV-VP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà về việc triển khai Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ hai ngày 19/10/2022.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung thực hiện các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ còn lại trong năm 2022. Yêu cầu người đứng đầu các đơn vị phải chỉ đạo quyết liệt thúc đẩy công tác cải cách hành chính; quan tâm bố trí nhân lực, tài chính, thời gian và các nguồn lực cần thiết; chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời, thường xuyên, liên tục các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong triển khai các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính, đồng thời có kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn trong từng tháng, quý và năm. 

Cùng với đó, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; tổ chức triển khai có hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Tháng 11/2022, phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các Bộ 

Đối với  Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ trưởng yêu cầu phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của các bộ, ngành, đơn vị, địa phương, cụ thể hơn giữa Chính phủ với các bộ, ngành, giữa các bộ, ngành với nhau và giữa các bộ, ngành với các địa phương. Phối hợp với các đơn vị liên quan phấn đấu trong tháng 11/2022, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, bảo đảm đạt tỷ lệ tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2021- 2026 theo Kết luận số 40-KL/TW của Bộ Chính trị.

Bộ trưởng yêu cầu Vụ Công chức - Viên chức hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài cho nền công vụ. 

Vụ Cải cách hành chính khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân doanh nghiệp (Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022). 

Yêu cầu Vụ Pháp chế tham mưu lãnh đạo Bộ triển khai thực hiện định hướng xây dựng luật, pháp lệnh của nhiệm kỳ Quốc hội XV, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, 2023 và chuẩn bị cho Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Tập trung nghiên cứu, rà soát, tham mưu Lãnh đạo Bộ sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành để xử lý các vấn đề bất cập nhiều năm, nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ đột xuất thực tiễn mới phát sinh thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ; cần điều chỉnh để tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. 

Đồng thời, nâng cao chất lượng soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm đồng bộ, khả thi; tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết. 

Thanh tra Bộ tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức. 

Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển Chính phủ số

Bộ trưởng yêu cầu Trung tâm Thông tin làm đầu mối phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển Chính phủ số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước. Tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, Chiến lược phát triển kinh tế số và xã hội số, và nhiệm vụ hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy chuyển đổi số theo Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ và các Quyết định số: 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020; 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

Trung tâm Thông tin và Tạp chí Tổ chức nhà nước tiếp tục đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội thúc đẩy cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; xây dựng kế hoạch, tăng cường thời lượng thông tin tuyên truyền nhất là thông tin về các mô hình hay, cách làm tốt, cũng như các tồn tại, hạn chế và góp ý, hiến kế cho các cấp chính quyền làm tốt hơn công tác này. 

Bộ trưởng cũng yêu cầu Văn phòng Bộ khẩn trương triển khai các nhiệm vụ của Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC giai đoạn 2021-2025; Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 (Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020).

Phối hợp với Trung tâm Thông tin và các đơn vị liên quan phấn đấu trong tháng 11/2022, chậm nhất trong quý I năm 2023 hoàn thành việc Hợp nhất Cổng Dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung duy nhất của bộ; thiết lập, nâng cấp, hoàn thiện kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trong Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ; hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết TTHC. 

Đồng thời, hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC; cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa; đánh giá, công khai chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công tại các bộ, ngành, địa phương theo Quyết định số 766/QĐ-TTg.

Thanh Tuấn