Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Vụ Tổng hợp

19:03 26/05/2021 | Lượt xem : 3435

Chiều ngày 26/5, tại trụ sở Bộ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã có buổi làm việc với Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Vụ Tổng hợp để nắm bắt tình hình và chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Bộ, Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ; lãnh đạo và công chức Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Vụ Tổng hợp.

Theo báo cáo của Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, từ năm 2020 và đầu năm 2021, Vụ đã tham mưu giúp Bộ trưởng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và các đối tượng khác. Xây dựng chiến lược, đề án, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hằng năm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở trong nước và ở nước ngoài; cán bộ, công chức cấp xã; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và các đối tượng khác; chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, đề án, chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Lại Đức Vượng báo cáo tại buổi làm việc

Kiểm tra, tổng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức công tác tại vùng dân tộc thiểu số.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên qua thống nhất quản lý hệ thống chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức; chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; xây dựng tiêu chí kiểm tra, đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; hướng dẫn nội dung báo cáo định kỳ hằng năm về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xây dựng trình Bộ trưởng ban hành tiêu chuẩn giảng viên và kế hoạch bồi dưỡng giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Trần Xuân Hiền báo cáo tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Vụ Tổng hợp, thời gian qua, Vụ đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ như tham mưu nghiên cứu chiến lược, chính sách phát triển ngành, quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ; công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới; công tác dân chủ, dân vận; công tác phối hợp với tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Trong đó, nổi bật là nghiên cứu xây dựng dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện quy hoạch, phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2011 – 2020 và nghiên cứu xây dựng Kế hoạch triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2021-2030; tổng hợp, thống kê số liệu nữ lãnh đạo, quản lý của các bộ, ngành và địa phương cuối nhiệm kỳ 2016 - 2021, thống kê số liệu nữ cán bộ, công chức hằng năm để tham mưa giúp lãnh đạo Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định; làm đầu mối hướng dẫn triển khai công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, … 

Quang cảnh buổi làm việc

Sau khi nghe báo cáo của Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Vụ Tổng hợp; ý kiến phát biểu của Thứ trưởng Triệu Văn Cường và ý kiến của lãnh đạo các đơn vị, Bộ trưởng đánh giá cao các đơn vị đã tích cực, chủ động trong việc xây dựng thể chế, thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; phối hợp tốt với các đơn vị trong việc hoàn thiện văn bản liên quan đến nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ…

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: 

Thứ nhất,
nâng cao hơn nữa tính đoàn kết, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phát huy năng lực của đội ngũ, dám nghĩ, dám làm, chủ động tham mưu, đề xuất thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, chậm nhất đến ngày 20/6/2021, Vụ phối hợp với các đơn vị hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó, xác định rõ nhiệm vụ nào phân cấp, chứng chỉ nào loại bỏ.

Thứ ba, tham mưu giúp Bộ trưởng xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2030 trên tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đánh giá toàn thiện đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã.

Thứ tư, tham mưu đổi mới hình thức đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng công cụ đánh giá cụ thể chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng tiêu chí đánh giá các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng để xác định cơ sở nào đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng; rà soát toàn bộ hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cần thiết đề xuất sắp xếp lại phù hợp, tinh gọn bộ máy.

Thứ năm, xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp; xây dựng phương án bồi dưỡng trực tuyến trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp; phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia tham mưu tổ chức các lớp bồi dưỡng cấp Thứ trưởng, lựa chọn các chuyên gia cao cấp tham gia giảng dạy, đảm bảo chất lượng.

Thứ sáu, rà soát lại các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức để đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Thứ bảy, tăng cường hợp tác quốc tế để nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, đề xuất áp dụng tại Việt Nam trong vấn đề đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với Vụ Tổng hợp, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị:

Thứ nhất, tập trung nghiên cứu sâu, kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Thứ hai, nghiên cứu xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2030 để làm cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ trong ngành.

Thứ ba, tập trung tham mưu giúp lãnh đạo Bộ xây dựng báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Thứ tư, tham mưu các nhiệm vụ thuộc Vụ phụ trách, nhất là các báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương đảm bảo chất lượng; tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác bình đẳng giới, dân tộc, tôn giáo.

Thứ năm, sớm nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, bổ sung một cách khoa học, phù hợp thực tiễn để sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Vụ, khắc phục chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo công việc thực hiện thuận lợi./.

Thanh Tuấn