Bộ Nội vụ tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

17:00 08/06/2022 | Lượt xem : 2542

Ngày 03/6, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 320-CV/BCSĐ thực hiện Hướng dẫn số 54-HD/BTGTW ngày 30/5/2022 tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022).

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ (1912 - 1941), Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1938 - 1940. Ảnh: Tư liệu/TTXVN


Theo đó, thực hiện Quy chế phối hợp công tác, Ban Cán sự đảng Bộ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ triển khai thực hiện Hướng dẫn số 54-HD/BTGTW nêu trên.

Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng cùng cấp quán triệt Hướng dẫn số 54-HD/BTGTW nêu trên đến công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý; các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp với điều kiện cụ thể, chú trọng tuyên truyền trong sinh hoạt thường kỳ.

Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước bám sát Hướng dẫn số 54-HD/BTGTW để triển khai các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ; khai thác thông tin, tư liệu chính thống, những vấn đề có ý nghĩa sâu sắc về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho các tầng lớp Nhân dân và công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ.

* Trước đó, ngày 30/5/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 54-HD/BTGTW tuyên truyền tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022).

Theo Hướng dẫn số 54-HD/BTGTW, mục đích và yêu cầu nhằm tôn vinh, tri ân công lao, những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Cừ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng thời, thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy ý chí tự lực tự cường và khát vọng xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần được tổ chức với nội dung và hình thức phù hợp, trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước.

4 nội dung tuyên truyền

Thứ nhất, thân thế, cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Cừ đối với đảng và cách mạng Việt Nam, nhất là những đóng góp quan trọng về chỉ đạo chuyển hướng chiến lược trên cương vị Tổng Bí thư Trung ương Đảng; những đóng góp xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và tấm gương đạo đức sáng ngời của Đồng chí.

Thứ hai, nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Tự chỉ trích” về tính đảng, tính nguyên tắc, tính kiên định cách mạng cũng như về đạo đức trong tự phê bình và phê bình; nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay; những kết quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ ba, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, xuyên tạc cuộc đời và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Cừ.

Thứ tư, các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành, các địa phương; chú trọng các hoạt động trọng tâm và công tác tuyên truyền ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, tôn giáo, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

5 hoạt động kỷ niệm

Một là, tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ tại tại phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Hai là, tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ (ngành).

Ba là, bổ sung tư liệu mới phim tài liệu về đồng chí Nguyễn Văn Cừ.

Bốn là, trùng tu, tôn tạo, chỉnh trang khu lưu niệm, tượng đài đồng chí Nguyễn Văn Cừ.

Năm là, tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động: Tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị; thông qua các ấn phẩm tuyên truyền, hội nghị sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... theo điều kiện cụ thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Anh Cao