Bộ Nội vụ tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

10:49 19/07/2021 | Lượt xem : 3877

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, ngày 18/7/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 3482/BNV-BCĐ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Bộ Nội vụ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động của đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết hoặc thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, hạn chế tiếp xúc với người ngoài gia đình. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, giữ khoảng cách 2m khi giao tiếp; không tụ tập quá 05 người ngoài phạm vi công sở, trường học, nơi công cộng; thường xuyên khai báo y tế trên website www.tokhaiyte.vn hoặc các ứng dụng Ncovi, Bluzone khi ra ngoài.

Thứ hai, tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp an ninh, kiểm soát chặt chẽ việc ra, vào cơ quan; thực hiện đo thân nhiệt đối với tất cả các trường hợp vào cơ quan; đeo khẩu trang khi ra khỏi phòng làm việc riêng và trong phòng họp; các trường hợp đến liên hệ công tác tại trụ sở Bộ Nội vụ phải thực hiện khai báo y tế tại bộ phận lễ tân. Đội Bảo vệ (Văn phòng Bộ) hỗ trợ thực hiện và kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo những trường hợp cố ý không chấp hành.

Hạn chế tối đa việc di chuyển từ Thành phố Hà Nội đến các tỉnh, thành phố khác và ngược lại. Các trường hợp di chuyển từ các tỉnh, thành phố khác về Hà Nội thực hiện khai báo y tế ngay khi di chuyển vào địa bàn Thành phố; lập tức thông tin và phải ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch với chính quyền cơ sở. Các trường hợp đặc biệt cần thiết phải đi công tác ở các tỉnh, thành phố khác phải được sự đồng ý của Bộ trưởng.

Thứ ba, Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào điều kiện, tính chất hoạt động bố trí hình thức làm việc phù hợp cho công chức, viên chức, người lao động; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động xây dựng và thực hiện phương án bố trí không quá 50% số lượng công chức, viên chức, người lao động của đơn vị làm việc tại cơ quan cho đến khi có thông báo mới; hạn chế tối đa các cuộc họp trực tiếp, chỉ tổ chức họp khi đảm bảo khoảng cách; tăng cường các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, làm việc, các thủ tục hành chính.

Thứ tư, các đơn vị tạm dừng các đoàn thanh tra, kiểm tra chưa cần thiết; tạm dừng công tác tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở cơ quan; sắp xếp, bố trí các cuộc họp, hội nghị vào thời điểm phù hợp với tình hình, diễn biến dịch bệnh; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng nếu để công chức, viên chức, người lao động của đơn vị vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch để lây lan dịch bệnh trong cơ quan, đơn vị và trong cộng đồng cũng như có những phát ngôn, thông tin không đúng sự thật về tình hình, diễn biến dịch bệnh.

Thứ năm, giao Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm Thông tin tăng cường công tác tuyên truyền về việc thực hiện phòng, chống dịch theo các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế; chủ động cập nhật kịp thời, đầy đủ diễn biến dịch bệnh từ nguồn thông tin chính thống báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ để có chỉ đạo kịp thời.

Thứ sáu, các đơn vị duy trì chế độ báo cáo công tác phòng, chống dịch về Văn phòng Bộ trước 16h hàng ngày để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng và Ban Chỉ đạo.

 

Anh Cao