Bộ Nội vụ tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19

14:48 04/05/2021 | Lượt xem : 377

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý đối với các trường hợp đề nghị nhập cảnh Việt Nam để phòng, chống dịch COVID-19 theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.
Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp cấp ủy cùng cấp phổ biến, tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 và Công văn số 3440/CV-BCĐ ngày 27/4/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý đối với các trường hợp đề nghị nhập cảnh Việt Nam để phòng, chống dịch COVID-19 tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; đề cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Chủ động phối hợp, cập nhật tình hình trong nước và thế giới, rà soát để không ngừng hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý cho phù hợp với tình hình dịch bệnh và yêu cầu thực tế; không để bị động trong các kịch bản bùng phát dịch có thể xảy ra; bảo đảm chặt chẽ, đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, dễ thực hiện, dễ giám sát, dễ kiểm tra và rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ yêu cầu tất cả công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các yêu cầu về an toàn COVID-19; thường xuyên kiểm tra và cập nhật kết quả thực hiện phòng, chống dịch COVID-19; kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Bên cạnh đó, hạn chế các sự kiện tập trung đông người; trường hợp cần thiết phải tổ chức thì cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nghiêm các yêu cầu, điều kiện quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. 

Đồng thời, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch; đồng thời chủ động các biện pháp ứng phó nếu dịch bùng phát, dự kiến tình huống xấu nhất để có phương án cụ thể, không để bị động, bất ngờ.

Đối với Văn phòng Bộ, Ban Chỉ đạo yêu cầu tiếp tục thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt của tất cả mọi người vào trụ sở cơ quan Bộ làm việc; chú ý việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch. 

Các cơ quan thông tin, báo chí trong Bộ tiếp tục truyền thông về đề cao cảnh giác với dịch bệnh, thực hiện việc tiêm vắc xin phòng, chống dịch COVID-19, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định./.

Thanh Tuấn