Bộ Nội vụ tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19

13:52 15/09/2020 | Lượt xem : 1924

Ngày 14/9/2020, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 4782/BNV-VP về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, thực hiện Công văn số 9220-CV/BTGTW ngày 21/8/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19; thông báo số 309/TB-VPCP ngày 24/8/2020; Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch; chủ động rà soát phương án, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch trong tình hình mới; chú ý việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch.

Đồng thời, thủ trưởng các cơ qua, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp cấp ủy cùng cấp phổ biến, tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản nêu trên tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; đề cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước và website của các đơn vị trực thuộc Bộ đẩy mạnh công tác truyền thông, thực hiện tuyên truyền sâu rộng đầy đủ, kịp thời, chính xác các biện pháp phòng, chống dịch.

 

Anh Cao