Bộ Nội vụ làm việc với Ủy ban Dân tộc về tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

17:51 15/03/2021 | Lượt xem : 1419

Sáng ngày 15/3, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ đã có buổi làm việc với Ủy ban Dân tộc về tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh đồng chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện lãnh đạo các Vụ (Ban) chuyên trách của Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc và Ban Tôn giáo Chính phủ.


Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại buổi làm việc

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết, buổi làm việc nhằm đánh giá về tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật nói riêng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2020; những nội dung cần tiếp tục phối hợp trong giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

Để buổi làm việc đạt kết quả, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, nhận định, đánh giá một số bất cập, hạn chế về tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Việt Nam trong giai đoạn 2018 - 2020, đồng thời, đề xuất các giải pháp và một số nội dung cần tiếp tục phối hợp trong những năm tiếp theo giữa Bộ Nội vụ và Ủy ban Dân tộc.


Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Ánh Chức
trình bày Báo cáo về tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2020

 

Theo Báo cáo của Bộ Nội vụ về tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2020, hiện có khoảng trên 2,8 triệu người dân tộc thiểu số theo các tôn giáo (chiếm khoảng 20% dân số là người dân tộc thiểu số), trong đó, có khoảng 8,7% theo Phật giáo; 6,1% theo đạo Tin lành; 3,7% theo đạo Công giáo; 0,56% theo Hồi giáo. Nhìn chung, tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc thiểu số đa dạng, đan xen, phức tạp. Đến nay, đa số người dân tộc thiểu số vẫn theo tín ngưỡng truyền thống, thờ cúng tổ tiên, thờ đa thần với quan niệm “vạn vật hữu linh” và các hình thái tôn giáo sơ khai; tín ngưỡng truyền thống có vai trò rất quan trọng, là một yếu tố củng cố sự cố kết cộng đồng, duy trì đạo đức và trật tự xã hội. Trong một số dân tộc thiểu số, tôn giáo đã xâm nhập, phát triển từ lâu và hòa quyện với vấn đề dân tộc như: Người Khmer Nam Bộ theo Phật giáo Nam tông Khmer; người Chăm theo Hồi giáo (Bàni và Islam) và Bàlamôn giáo.

Trong giai đoạn 2018 - 2020, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP có hiệu lực và dần đi vào cuộc sống; chính quyền các cấp từ Trung ương tới địa phương đã quan tâm chăm lo đời sống mọi mặt cho đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; quan tâm đáp ứng các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số theo các tôn giáo nên hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong vùng dân tộc thiểu số cơ bản ổn định, tuân thủ luật. Đồng bào dân tộc thiểu số theo các tôn giáo sống “tốt đời, đẹp đạo’; luôn giữ mối quan hệ bình đẳng, đoàn kết, gắn bó với cộng đồng, tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Về một số tình hình về tín ngưỡng, tôn giáo trong vùng dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay, Báo cáo của Bộ Nội vụ chỉ ra, từ năm 2018 đến nay, các thế lực thù địch và bọn phản động ở trong và ngoài nước vẫn tiếp tục lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để gây sức ép, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam; kích động các hoạt động đòi “ly khai”, “tự trị” và lôi kéo người dân tộc thiểu số tham gia vào các hoạt động thành lập “nhà nước”, “vương quốc” riêng của người dân tộc thiểu số; kích động các hoạt động biểu tình, bạo loạn, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện và hoạt động của nhiều hiện tượng tôn giáo mới, “đạo lạ”, “tà đạo” gây phức tạp, mất ổn định về an ninh, trật tự tại một số vùng đào bào dân tộc thiểu số.

Mặt khác, sự du nhập và phát triển của các tôn giáo trong vùng dân tộc thiểu số đã có những tác động không nhỏ đến đời sống xã hội tại các khu vực của đồng bào dân tộc thiểu số.

Báo cáo cũng đề ra một số nội dung cần tiếp tục phối hợp công tác trong những năm tiếp theo:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường đồng thuận xã hội; củng cố lòng tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hòa nhập phát triển cùng với đất nước. Tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong cấp ủy, chính quyền và người dân về tín ngưỡng, tôn giáo và pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Thứ hai, đề nghị Ban Bí thư sớm ban hành chính sách, tiêu chuẩn xây dựng cốt cán cá biệt trong tôn giáo nói chung, cốt cán tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng theo tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị.

Thứ ba, nghiên cứu chính sách đặc thù ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp vào cơ quan dân vận, dân tộc, tôn giáo của địa phương, đặc biệt là đối với cấp cơ sở tại các địa bàn trọng điểm.

Thứ tư, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, cấp xã về công tác tôn giáo và dân tộc, nhất là những địa bàn chiến lược, trọng điểm về dân tộc, tôn giáo.

Thứ năm, tăng cường trao đổi thông tin, tình hình về những hoạt động phức tạp về tín ngưỡng, tôn giáo trong vùng dân tộc thiểu số để Ban Tôn giáo Chính phủ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những chủ trương, giải pháp với Bộ Nội vụ và Chính phủ.

Thứ sáu, tiếp tục phối hợp nắm tình hình, kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các hiện tượng tôn giáo mới, “tà đạo”, “đạo lạ” hoạt động mang tính chất cực đoan, chống đối chính trị, không để chúng kích động, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào các hoạt động biểu tình, bạo loạn, gây phức tạp về an ninh, trật tự…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã có những trao đổi về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hoạt động tà đạo, đạo lạ và những giải pháp, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số.


Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh đều đồng ý với các nội dung trong Báo cáo của Bộ Nội vụ; đồng thời, thống nhất một số nội dung chính cần phối hợp trong thời gian tới, như: tăng cường phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức các cấp chuyên trách lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; trao đổi nghiên cứu viên, báo cáo viên, các cuộc hội thảo về những vấn đề chuyên sâu; giải quyết các vấn đề tôn giáo trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm, các dự án, đề án trình cấp có thẩm quyền ban hành cần lồng ghép những nội dung có liên quan đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo vào làm cơ sở để hai cơ quan phối hợp triển khai thực hiện; xây dựng Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan trong giai đoạn 2021 - 2025;…

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Một số hình ảnh các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc:

 

 

Anh Cao

Tin khác