Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ triển khai rà soát văn bản QPPL bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016

11:45 19/04/2017 | Lượt xem : 814

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 814

Ngày 11/4/2017, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 1908/BNV-TGCP đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ triển khai rà soát văn bản QPPL bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản QPPL cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016.

Trên cơ sở tập hợp đầy đủ các văn bản QPPL thuộc trách nhiệm rà soát, Quý cơ quan tổ chức thực hiện việc rà soát văn bản QPPL theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, bao gồm các bước sau: Bước 1, xem xét, đối chiếu quy định liên quan đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người trong văn bản QPPL cần rà soát với quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 để xác định quy định trái, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc cần ban hành mới phục vụ việc lập danh mục đề xuất văn bản QPPL cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. Bước 2, lập Phiếu rà soát văn bản (đối với các văn bản QPPL có nội dung trái, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc cần ban hành mới bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016) theo Mẫu số 01 kèm theo Công văn này. Bước 3, lập Danh mục văn bản thể hiện kết quả rà soát.

Kết quả rà soát văn bản QPPL bao gồm: Báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL bảo đảm phù hợp với Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 của Quý cơ quan; Danh mục văn bản QPPL có quy định liên quan đến quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người được rà soát bảo đảm phù hợp với Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Danh mục văn bản QPPL có quy định liên quan đến quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016.

Kết quả rà soát văn bản QPPL bảo đảm phù hợp với Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 đề nghị gửi về Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ) trước ngày 15/8/2017 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Anh Cao (Nguồn: Công văn số 1908/BNV-TGCP ngày 11/4/2017)

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.590.295

Khách Online : 238