Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

11:14 05/01/2017 | Lượt xem : 2824

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2824

Ngày 23/12/2016, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 6120/BNV-ĐT về việc báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-BNV ngày 09/8/2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của các trường trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, Bộ Nội vụ đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Hành chính Quốc gia; Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trng ương các đoàn thể; Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trung tâm bồi dưỡng Chính trị cấp huyện của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 theo yêu cầu và thời gian quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-BNV ngày 09/8/2014 của Bộ Nội vụ.

Nội dung báo cáo

- Đánh giá tình hình triển khai, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

- Thống kê kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 theo các biểu mẫu đính kèm Thông tư số 06/2014/TT-BNV ngày 09/8/2014 của Bộ Nội vụ.

- Nhập số liệu đào tạo, bồi dưỡng: Số liệu kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 phải được nhập trực tiếp vào Phần mềm Báo cáo hoạt động đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo tài khoản, mật khẩu đăng nhập đã được cấp năm 2015. Địa chỉ truy cập phần mềm trên mạng Internet: http://csdt.moha.gov.vn.

Hình thức báo cáo

- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng bộ, ngành Trung ương; Trường Chính trị cấp tỉnh gửi báo cáo về Bộ Nội vụ bằng văn bản và nhập trực tiếp số liệu vào Phần mềm Báo cáo hoạt động đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

- Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị trực thuộc huyện ủy, quận ủy, thành ủy, thị ủy và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng về Bộ Nội vụ bằng hình thức nhập trực tiếp số liệu vào Phần mềm Báo cáo hoạt động đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Công văn này và các biểu mẫu đính kèm Thông tư số 06/2014/TT-BNV ngày 09/8/2014 của Bộ Nội vụ được đăng tại Website: http://www.moha.gov.vn.

Mọi thông tin liên hệ qua: đồng chí Nguyễn Thị Quý - Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, điện thoại: 0977.222.482; đồng chí Nguyễn Đằng Giang - Trung tâm Thông tin, điện thoại: 0983.002.328.

Xem toàn văn Công văn: Tại đây

Tin: Anh Cao (Nguồn: Công văn số 6120/BNV-ĐT ngày 23/12/2016)
  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.005.610

Khách Online : 136