Thực hiện nhất quán chính sách trọng dụng nhân tài

11:49 22/12/2020 | Lượt xem : 1291

Theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, TS. THANG VĂN PHÚC, chúng ta không lo ngại thiếu nhân tài, sức của dân tộc Việt Nam lớn lắm. Do vậy, cần có chính sách trọng dụng nhân tài minh bạch và thực thi nhất quán; có phương thức để phát hiện, tìm kiếm, thu hút nhân tài vào các công việc lớn của quốc gia.

TS. Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ

- Ông đánh giá như thế nào về chính sách trọng dụng nhân tài trong bộ máy nhà nước hiện nay?

- Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề phải tìm người tài và tự Người tìm người tài ở trong nước cũng như nước ngoài để xây dựng đất nước ngay từ những ngày đầu lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đánh giá về công tác cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “cán bộ là gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém… vấn đề cán bộ là một vấn đề rất trọng yếu, rất cần kíp”.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đặc biệt từ khi tiến hành công cuộc Đổi mới đất nước, thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng ta luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, đáp ứng yêu cầu thực tiễn cách mạng đặt ra ở mỗi thời kỳ. Điều này được kế tục và nhấn mạnh trong Văn kiện tại Đại hội XII của Đảng cũng như việc thực thi các nhiệm vụ xây dựng đất nước trong giai đoạn mới hiện nay; xây dựng Nhà nước pháp quyền, của dân, do dân và vì dân; nâng cao năng lực và khả năng hội nhập quốc tế.

Hiện nay, nước ta không chỉ hội nhập về kinh tế, mà đã hội nhập với thế giới một cách toàn diện. Bối cảnh này đòi hỏi phải có những tri thức mới trong quản trị đất nước, đồng thời làm thay đổi phương thức lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền. Đất nước đang cần đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trí tuệ và phẩm chất để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập sâu với kinh tế thế giới. Đây có thể nói là đội ngũ cán bộ rất mới trong tình hình mới.

- Theo ông, yêu cầu và đòi hỏi với đội ngũ cán bộ trong tình hình mới hiện nay nên hiểu như thế nào cho chuẩn xác?

- Mỗi giai đoạn cách mạng đòi hỏi những yêu cầu khác nhau. Trong giai đoạn đấu tranh giải phóng đất nước thì đòi hỏi với đội ngũ cán bộ là phải toàn tâm, toàn ý và cần có sự xả thân. Trong thời bình, xây dựng đất nước lại đòi hỏi cán bộ phải có tri thức đủ lớn để phục vụ quá trình phát triển, có phương thức quản trị phù hợp để huy động hiệu quả mọi nguồn lực, yếu tố phục vụ cho quá trình này, từ khoa học, công nghệ, tài nguyên của đất nước cho tới các quan hệ kinh tế, quốc tế.

Thời gian qua, nước ta đã ký kết 15 hiệp định song phương, đa phương, trong đó có những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Có thể thấy, chưa bao giờ chúng ta có các đối tác quốc tế, thị trường mở rộng như hiện nay. Tuy nhiên, các cuộc chơi trên thế giới đều thực hiện thông qua điều lệ, luật pháp quốc tế vô cùng phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải thay đổi từ nhận thức đến phương thức, cách thức mới có thể tiếp cận và hài hòa hóa với thông lệ quốc tế. Những yêu cầu nêu trên đang đặt ra đòi hỏi phải xây dựng cho được đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực toàn diện, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có tầm nhìn, đủ tri thức hiện đại để nhập cuộc với thế giới.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó có cán bộ cấp chiến lược đủ đức, đủ tài, trong đó đức là gốc là một trong những định hướng được nhấn mạnh trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Theo ông, để tạo dựng được đội ngũ này cần lưu ý những điểm gì?

- Trong những năm qua, chúng ta đã tổ chức đào tạo lượng cán bộ rất lớn, trung bình năm qua đã đào tạo khoảng 1 triệu cán bộ, công chức, viên chức  trong các lớp học, chuyên đề, vừa đào tạo cơ bản, vừa cập nhật kiến thức mới, tương thích với yêu cầu quốc tế hoặc trong quan hệ song phương với một đối tác. 

Tại Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII, Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 26 - NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đây là điểm mấu chốt, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý cấp chiến lược có vai trò quan trọng, bởi có câu thành ngữ rằng, “một người lo bằng một kho người làm”.

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có tầm nhìn, đủ tri thức hiện đại, đủ đức, đủ tài để nhập cuộc với thế giới là một thách thức lớn, song cũng là không gian rộng cho tất cả các cán bộ, công chức nói riêng và nguồn nhân lực nói chung để đáp ứng được yêu cầu này.


Nguồn: daibieunhandan.vn