Quy định khung số lượng cấp phó tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà NộiTải file đính kèm

10:09 02/12/2020 | Lượt xem : 6232

Ngày 1-12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND về rà soát, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội theo các Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Kế hoạch nhằm bảo đảm thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nghị định nêu trên và các quy định, chỉ đạo có liên quan của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội. Đồng thời, qua đó, tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn cấp thành phố, cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố và cơ cấu, tổ chức thuộc, trực thuộc..., góp phần thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy.

Cụ thể, thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14-9-2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4-4-2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành thực hiện việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn các tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của đơn vị mình theo đúng Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan.

Đối với việc thực hiện Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14-9-2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 5-5-2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, UBND thành phố yêu cầu UBND quận, huyện, thị xã thực hiện việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo đúng Điều 1 của Nghị định số 108/2020/NĐ-CP.

Đáng chú ý, trong thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, UBND thành phố quy định, về khung số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; cấp phó phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thì số lượng cấp phó được thực hiện theo đề án thành lập (trong trường hợp thành lập mới) hoặc đề án tự chủ của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên được bố trí không quá 3 người.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên có từ 20 người làm việc là viên chức trở xuống được bố trí không quá 2 cấp phó; có trên 20 người làm việc là viên chức được bố trí không quá 3 cấp phó.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục và tương đương thuộc sở; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức hành chính khác thuộc UBND thành phố; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện được bố trí không quá 2 cấp phó.

UBND thành phố chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố; UBND cấp quận, huyện, thị xã và thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức triển khai tuyên truyền, quán triệt; thực hiện việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại các tổ chức, đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức gửi Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo UBND thành phố, hoàn thành trước ngày 1-1-2021. Đồng thời, trình UBND thành phố quyết định điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và số lượng cấp phó của các tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý theo nội dung Đề án đã được thông qua, hoàn thành trước ngày 10-3-2021.

Theo http://hanoimoi.com.vn/