Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ năm 2020

18:43 16/12/2020 | Lượt xem : 2331

Ngày 03/11/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 927/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ năm 2020.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, với mục đích thực thi chính sách của Đảng và Nhà nước về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao bổ sung cho cơ quan nhà nước. Xây dựng, tạo lập cơ sở dữ liệu về sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ phục vụ công tác thống kê, tổng hợp, quản lý và hoạch định chủ trương của Đảng và Nhà nước. Công tác tổ chức triển khai, thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ năm 2020 phải bảo đảm chất lượng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả và đạt được các yêu cầu đề ra.

Rà soát, hiệu chỉnh, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu của một số Bộ, ngành, địa phương, dự kiến: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng… Xây dựng Modul tổng hợp mẫu biểu, báo cáo thống kê. Xây dựng Modul kết nối cơ sở dữ liệu với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng thời, xây dựng quy chế quản lý, cập nhật Cơ sở dữ liệu và quy trình biên tập Trang thông tin điện tử về sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình nhập, đăng tin bài, quản lý Cơ sở dữ liệu và Trang thông thông tin điện tử về sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ cho các Bộ, ngành, địa phương, dự kiến: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ (Tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu quản trị cơ sở dữ liệu,… Trường hợp tổ chức nhiều ở các Bộ thì thực hiện dưới hình thức tập huấn trực tuyến).

Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ về Cơ sở dữ liệu và Trang thông tin điện tử về sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Quyết định giao Vụ Công tác thanh niên chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt. Thời gian thực hiện: tháng 9 - 10/2020.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch. Thời gian thực hiện: tháng 11 - 12/2020.

 

Anh Cao