Chợ Lách quan tâm tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ

18:43 16/12/2020 | Lượt xem : 1178

Trong 8 năm qua, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Chợ Lách đã triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án số 01, ngày 12-6-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, bố trí, sử dụng cán bộ nữ (CBN), cán bộ trẻ (CBT) giữ chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020. Huyện đã mạnh dạn giới thiệu nhiều CBN, CBT ưu tú, có năng lực, triển vọng phát triển để kết nạp vào Đảng; đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý.

 • Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Lách nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 5/38 đồng chí cấp ủy viên là nữ. Ảnh: T. Đồng

  Quan tâm tạo nguồn

  Trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Lách luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị rà soát thực trạng đội ngũ CB, công chức, viên chức của đơn vị, từ đó có kế hoạch, tuyển chọn, bổ sung quy hoạch, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, nhất là CBN, CBT đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị theo quy định. Xây dựng đội ngũ CBN, CBT kế thừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi bằng cách phân công, điều động, luân chuyển ở các cơ quan phù hợp để CBN, CBT có cơ hội phấn đấu, phát huy sở trường, năng lực của mình.

  Công tác luân chuyển CB được Huyện ủy quan tâm thực hiện, nhất là luân chuyển CBN, CBT về giữ các chức danh chủ chốt của xã, thị trấn nhằm rèn luyện, nâng cao năng lực thực tiễn cho CB, xem đây là giải pháp quan trọng để tạo nguồn CBN, CBT. Đồng thời, quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với CB luân chuyển. CBN, CBT sau khi luân chuyển đều có bước trưởng thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều CB sau khi luân chuyển đều được bố trí giữ các chức danh cao hơn theo quy hoạch.

  Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Phòng Nội vụ huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Huyện Đoàn phối hợp với các ngành có liên quan hàng năm tham mưu cho Huyện ủy chọn nguồn CBN, CBT đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét bổ sung vào quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng gắn với chuẩn bị nhân sự  CBN, CBT cho Ban Chấp hành Đảng bộ các nhiệm kỳ tiếp theo đạt tỷ lệ nữ, trẻ theo mục tiêu đề ra. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào quy hoạch, nhu cầu bố trí CB đã xây dựng kế hoạch và cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo đúng từng vị trí chức danh, trong đó ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng CBN, CBT có triển vọng, nhằm chuẩn hóa đội ngũ CB đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đặc biệt quan tâm đào tạo lý luận chính trị, sau đại học.

  Trưởng thành trong công tác

  Từ tháng 6-2012 đến ngày 31-10-2020, đã bổ nhiệm, giới thiệu CBN, CBT ứng cử, bầu giữ chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp cơ sở đến cấp huyện 196 trường hợp (nữ 108, trẻ 88). Trong đó, cấp xã 152 trường hợp (nữ 85, trẻ 67); cấp huyện 44 trường hợp (nữ 23, trẻ 21). Qua 8 năm triển khai thực hiện, tỷ lệ CBN, CBT giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý tăng so với trước khi thực hiện đề án.

  Đối với cấp huyện: Trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 -  2025, có 5/38 đồng chí cấp ủy viên là CBN, 3/38 đồng chí là CBT. Trong Ban Thường vụ Huyện ủy có 1/13 đồng chí là nữ; CBN giữ chức vụ trưởng, phó phòng, ban chiếm 21,73%; CBT giữ chức vụ trưởng, phó phòng, ban chiếm 27,14%.

  Đối với xã, thị trấn: Trong Ban Chấp hành Đảng bộ các xã, thị trấn có 42/163 đồng chí cấp ủy viên là CBN, 43/163 CBT. Trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã, thị trấn có 18,18% là CBN, CBT chiếm 14,54%; CB chuyên trách là nữ chiếm 24,10%; CB chuyên trách trẻ chiếm 28,57%.

  Hầu hết CBN, CBT trên địa bàn huyện đều được đào tạo cơ bản, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình trong công tác. Các đồng chí CBN, CBT được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bầu giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, cơ bản đảm bảo về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. CB, công chức sau khi được bổ nhiệm giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý đều phát huy được năng lực công tác, sở trường của mình. Nhiều CB, công chức nữ, trẻ đến nay đã trưởng thành và được đề bạt, bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn.

   Nguồn: https://baodongkhoi.vn/