Bộ Nội vụ dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

10:01 03/02/2021 | Lượt xem : 2552

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ.


Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu khai mạc kỳ thi
nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020

Theo đó, triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Chính phủ đã ban hành các Nghị định mới, trong đó đã có quy định đơn giản hóa thủ tục về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, cụ thể:

Quy định trường hợp có bằng tốt nghiệp chuyên môn tại các cơ sở đào tạo đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (ví dụ tốt nghiệp đại học phải đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3) mà tương ứng với yêu cầu tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Quy định các trường hợp đã được miễn thi ngoại ngữ, tin học trong kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định của tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trong giai đoạn chuyển đổi số, trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định việc gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử trong công tác văn thư giữa các cơ quan, tổ chức. Theo đó, khi triển khai công tác văn thư điện tử thì công chức làm công tác văn thư cần phải đáp ứng yêu cầu về công nghệ thông tin, quản trị dữ liệu, quản trị hệ thống. Do vậy, việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định về chức trách, nhiệm vụ của các ngạch công chức văn thư tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV, bảo đảm phù hợp với quy định mới về quản lý văn bản điện tử là phù hợp.

Hiện nay, quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn và xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành hành chính được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV, Thông tư số 05/2017/TT-BNV; các ngạch công chức chuyên ngành văn thư được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV và Thông tư số 10/2019/TT-BNV, theo đó, trong các Thông tư quy định về tiêu chuẩn ngạch có quy định về chức trách, nhiệm vụ theo từng ngạch công chức và quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng. Do vậy, để tiến tới việc bỏ quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính, văn thư, cũng như sửa đổi, bổ sung để quy định định về chức trách, nhiệm vụ của ngạch công chức, phù hợp với yêu cầu thực tiễn thì cần thiết phải sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV, Thông tư số 14/2014/TT-BNV, Thông tư số 05/2017/TT-BNV.

Dự thảo Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư:

Các ngạch công chức chuyên ngành hành chính: a) Chuyên viên cao cấp, Mã số: 01.001; b) Chuyên viên chính, Mã số: 01.002; c) Chuyên viên, Mã số: 01.003; d) Cán sự, Mã số: 01.004; đ) Nhân viên, Mã số: 01.005.

Các ngạch công chức chuyên ngành văn thư: a) Văn thư viên chính, Mã số: 02.006; b) Văn thư viên, Mã số: 02.007; c) Văn thư viên trung cấp, Mã số: 02.008.

Tiêu chuẩn chung về phẩm chất: a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng; trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân; b) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công chức theo quy định của pháp luật; nghiêm túc chấp hành sự phân công nhiệm vụ của cấp trên; tuân thủ pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trật tự hành chính; gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan; c) Tận tụy, trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan, công tâm và gương mẫu trong thực thi công vụ; lịch sự, văn hóa và chuẩn mực trong giao tiếp, phục vụ nhân dân; d) Có lối sống và sinh hoạt lành mạnh, khiêm tốn, đoàn kết; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không lợi dụng việc công để mưu cầu lợi ích cá nhân; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đ) Thường xuyên có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực.

Ngoài những tiêu chuẩn chung, dự thảo Thông tư cũng quy định các tiêu chuẩn cụ thể đối với từng ngạch công chức chuyên ngành hành chính, ngạch công chức chuyên ngành văn thư, như: chức trách; nhiệm vụ; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; trình độ đào tạo, bồi dưỡng và dự thi nâng ngạch.

Về những điểm mới của dự thảo Thông tư

So với quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn và xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư quy định tại các Thông tư đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành trước đó, dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và chuyên ngành văn thư. Nội dung dự thảo Thông tư có những điểm mới sau:

Thứ nhất, đơn giản hóa hệ thống các văn bản quy định về tiêu chuẩn ngạch và xếp lương công chức chuyên ngành hành chính, công chức chuyên ngành văn thư, tạo thuận lợi trong công tác áp dụng văn bản quy phạm và tra cứu. Theo đó, đang từ 04 Thông tư đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành trước đó, gồm Thông tư số 11/2014/TT-BNV, Thông tư số 05/2017/TT-BNV, Thông tư số 14/2014/TT-BNV, Thông tư số 10/2019/TT-BNV và 02 Thông tư sửa đổi, bổ sung (nếu xây dựng và ban hành riêng cho công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư), nay chỉ là 01 Thông tư.

Thứ hai, sửa đổi quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Theo đó, không quy định yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng mà chỉ quy định về năng lực sử dụng được ngoại ngữ, tin học, bảo đảm thực hiện quy định tại Nghị quyết số 134/2020/QH14, Nghị quyết số 100/2019/QH14, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Nghị định số 138/2020/NĐ-CP về đơn giản hóa thủ tục về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng công chức, viên chức, thi, xét nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Thứ ba, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về chức trách của ngạch chuyên viên cao cấp và ngạch chuyên viên chính, phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW và Danh mục vị trí việc làm của cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị hiện đã được Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp để trình Bộ Chính trị.

Thứ tư, rà soát, sửa đổi, bổ sung để quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức của chuyên ngành hành chính (ngạch chuyên viên cao cấp, ngạch chuyên viên chính, ngạch chuyên viên) phù hợp với định hướng sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP; đồng thời cũng để phân biệt rõ các văn bằng đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ không thay thay thế cho chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của ngạch công chức.

Thứ năm, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về chức trách, nhiệm vụ của công chức ngạch văn thư, bảo đảm phù hợp với quy định mới về quản lý công tác văn thư trong điều kiện thực hiện chuyển đổi số và việc gửi, nhận văn bản điện tử.

Thứ sáu, sửa đổi, bổ sung quy định việc xếp lương đối với công chức ngạch cán sự có trình độ cao đẳng trở lên, công chức ngạch văn thư trung cấp đã được xếp lương công chức A0 (có trình độ cao đẳng), bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Thứ bảy, quy định điều khoản áp dụng tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành hành chính đối với viên chức làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, quản trị, văn phòng, kế hoạch, tài chính và các bộ phận không trực tiếp thực hiện chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập; quy định áp dụng tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành văn thư đối với viên chức làm công tác văn thư tại các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp, phù hợp với quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Anh Cao