Bộ Nội vụ dự thảo Thông tư quy định danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ và nguyên tắc xác định định mức biên chế trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ

12:31 15/01/2021 | Lượt xem : 2506

Bộ Nội vụ đang đăng tải lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo Thông tư quy định danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ và nguyên tắc xác định định mức biên chế trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ.

Với mục đích quy định cụ thể danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ và nguyên tắc xác định định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ của Bộ Nội vụ, của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Sở Nội vụ), Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung Phòng Nội vụ).

4 nguyên tắc xác định vị trí việc làm

Theo dự thảo Thông tư quy định 4 nguyên tắc xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ, gồm: 1. Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức. 2. Phải gắn với tiêu chuẩn chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý và tiêu chuẩn ngạch công chức; phải đảm bảo nguyên tắc một người có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính. 3. Mỗi vị trí việc làm phải có tên gọi, mô tả công việc, các mối quan hệ trong công việc, phạm vi quyền hạn, yêu cầu năng lực, sản phẩm và tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. 4. Vị trí việc làm được xây dựng đảm bảo theo bốn nhóm: Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành; vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn; vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ.

Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ, gồm:

a) Vị trí việc làm về tổ chức bộ máy: Chuyên viên cao cấp về tổ chức bộ máy; Chuyên viên chính về tổ chức bộ máy; Chuyên viên về tổ chức bộ máy.

b) Vị trí việc làm về quản lý nguồn nhân lực: Chuyên viên cao cấp về quản lý nguồn nhân lực; Chuyên viên chính về quản lý nguồn nhân lực; Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực.

c) Vị trí việc làm về địa giới hành chính: Chuyên viên cao cấp về địa giới hành chính; Chuyên viên chính về địa giới hành chính; Chuyên viên về về địa giới hành chính.

d) Vị trí việc làm về cải cách hành chính: Chuyên viên cao cấp về cải cách hành chính; Chuyên viên chính về cải cách hành chính; Chuyên viên về cải cách hành chính.

đ) Vị trí việc làm về thi đua, khen thưởng: Chuyên viên cao cấp về thi đua, khen thưởng; Chuyên viên chính về thi đua, khen thưởng; Chuyên viên về thi đua, khen thưởng.

e) Vị trí việc làm về quản lý tôn giáo: Chuyên viên cao cấp về quản lý tôn giáo; Chuyên viên chính về quản lý tôn giáo; Chuyên viên về quản lý tôn giáo.

g) Vị trí việc làm về quản lý tín ngưỡng: Chuyên viên cao cấp về quản lý tín ngưỡng; Chuyên viên chính về quản lý tín ngưỡng; Chuyên viên về quản lý tín ngưỡng.

h) Vị trí việc làm về văn thư, lưu trữ: Chuyên viên cao cấp về văn thư, lưu trữ; Chuyên viên chính về văn thư, lưu trữ; Chuyên viên về văn thư, lưu trữ; Cán sự về văn thư, lưu trữ.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư cũng quy định chi tiết về: Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ; Xác định định mức biên chế công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ; Điều khoản chuyển tiếp; Tổ chức thực hiện và Hiệu lực thi hành.

 

Anh Cao