BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Bắc Trung Bộ: Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

05/01/2024 12:47

Sáng ngày 05/01/2024, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Dự Hội nghị có bà Trần Thị Thái, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Sở Nội và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị thuộc Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2023, các đơn vị trong Cụm thi đua luôn bám sát định hướng, quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh để chủ động tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ đã tích cực, chủ động; khắc phục khó khăn, đổi mới tư duy, phương pháp làm việc để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục có bước chuyển biến tích cực, thực sự là động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân trong Cụm nỗ lực vươn lên, vượt mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực công tác.

Đảng ủy, lãnh đạo các Sở tiếp tục quan tâm sâu sát đến công tác thi đua, khen thưởng. Chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành. Cấp uỷ, lãnh đạo, các đơn vị đã nhận thức rõ hơn ý nghĩa của công tác thi đua, từ đó đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành về công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua có sức lan toả sâu rộng và hiệu quả, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong thời gian trước đây, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan đặt ra trong năm.

Công tác thi đua, khen thưởng được các đơn vị ngày càng quan tâm hơn và có bước tiến đáng kể; được thể hiện bằng các mục tiêu, nội dung và biện pháp thi đua cụ thể. Phong trào thi đua tại các đơn vị đã có sự đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức thực hiện, đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo cơ sở cho việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan trong giai đoạn tới, góp phần khơi dậy lòng tự hào, yêu ngành, yêu nghề của mỗi công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị, thực sự là động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ được giao...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến tập trung vào các nội dung: đổi mới phương pháp thực hiện các phong trào thi đua; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong ngành Nội vụ…

Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Trần Thị Thái phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trần Thị Thái, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ đánh giá cao những kết quả Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đạt được trong năm 2023. Các nhiệm vụ luôn được lãnh đạo các đơn vị quan tâm, triển khai kịp thời, có hiệu quả, đặc biệt là trong phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số của ngành Nội vụ; phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ, cập nhật, kết nối, nhiệm vụ chia sẻ dữ liệu với Cơ sơ dữ liệu Quốc gia về CBCCVC.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng năm 2024, bà Trần Thị Thái đề nghị thủ trưởng các đơn vị trong Cụm cần thực sự quan tâm hơn nữa đến công tác thi đua, khen thưởng; tập trung tuyên truyền thường xuyên, liên tục các văn bản quy phạm về thi đua, khen thưởng tới cán bộ, công chức, viên chức để hiểu và thực hiện trong quá trình công tác. Các đơn vị thành viên trong Cụm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm trong công tác phối hợp, qua đó góp phần tạo điều kiện cho Cụm Thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao năm 2024.

Bà Trần Thị Thái cũng đề nghị đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc chỉ đạo triển khai công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, khen thưởng kịp thời thực chất, bảo đảm triển khai tích cực Luật Thi đua, khen thưởng gắn với nhiệm vụ từng cơ quan đơn vị.

Các đơn vị trong Cụm quan tâm hơn nữa công tác phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời tôn vinh khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và tham gia thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng tại địa phương, cơ sở.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về “Thi đua ái quốc”; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng để công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế của đất nước.

Bà Trần Thị Thái trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 02 tập thể và 06 cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2023

Với những thành tích đạt được trong năm 2023 của Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Bắc Trung Bộ đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Bằng khen cho tập thể Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa và tập thể Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình và tặng Bằng khen cho 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Nội vụ năm 2023.

Các đơn vị trong Cụm thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2024

Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo giao ước thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa được bầu làm Cụm trưởng, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An được bầu làm Cụm phó Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2024.

Thu Trang – Nguyễn Liên
Tìm kiếm