Toàn văn bài phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành Nội vụ

09:51 30/12/2016 | Lượt xem : 6260

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 6260
Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 ngành Nội vụ được tổ chức ngày 26/12/2016.

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Nội vụ,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành Nội vụ.

Trước hết, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tôi gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ, các vị đại biểu và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành Nội vụ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Năm 2016, Bộ Nội vụ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đạt kết quả tốt về công tác xây dựng thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước; đã làm tốt nhiệm vụ giúp Chính phủ và Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Thời gian qua, yêu cầu đối với công tác tổ chức bộ máy nhà nước, công chức, công vụ, cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đặt ra là rất nặng nề. Với vai trò là cơ quan chủ trì, giúp Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực này Bộ Nội vụ đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng thể chế được tập trung triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực, đã chủ trì soạn thảo nhiều Dự án Luật, pháp lệnh, đặc biệt là để triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, đã trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo,…

Công tác cải cách hành chính được tiến hành đồng bộ và có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành chính được quan tâm và đổi mới. Việc triển khai thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, từ Trung ương đến địa phương.

Bộ đã phối hợp với các Bộ, Ngành, địa phương tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác về lĩnh vực tôn giáo, thi đua khen thưởng, thanh niên, văn thư lưu trữ đã đạt được những kết quả tốt, có nhiều chuyển biến tích cực.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tôi nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao các kết quả và thành tích của Bộ, ngành Nội vụ, tinh thần nỗ lực công tác, vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành Nội vụ trong năm 2016.

Thưa các đồng chí!

Bên cạnh kết quả, tiến bộ đã đạt được, lĩnh vực công tác ngành Nội vụ cũng còn một số điểm cần lưu ý:

Công tác cải cách hành chính mặc dù có nhiều chuyển biến nhưng còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu chung. Do vậy, cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác này, để cải cách hành chính thực sự là giải pháp đột phá, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, phát triển bền vững.

Việc quản lý lĩnh vực tổ chức nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của tình hình mới, của đất nước và sự điều hành của Chính phủ; tổ chức bộ máy hành chính vẫn có chỗ còn cồng kềnh; một số nhiệm vụ của các bộ, cơ quan phân định chưa được rõ, cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập chưa được đổi mới, kết quả tinh giản biên chế chưa đạt yêu cầu, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa được đánh giá chính xác và chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Việc xây dựng, ban hành một số văn bản, đề án còn chậm; chưa kịp thời tiến hành đánh giá kết quả cải cách chế độ công vụ, công chức. Tình trạng quan liêu, hách dịch, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa được khắc phục. Đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa công vụ còn có những biểu hiện vi phạm, chưa được chấn chỉnh kịp thời.

Nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội và các tổ chức phi chính phủ, về tôn giáo, thi đua khen thưởng, văn thư - lưu trữ vẫn còn có điểm hạn chế.

Thưa các đồng chí,

Chính phủ đang xem xét thông qua Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, nhiệm vụ của Bộ, ngành Nội vụ ngày càng nặng nề, tính chất và khối lượng công việc đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để triển khai các lĩnh vực công tác. Tôi đề nghị trong thời gian tới, Bộ Nội vụ cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục tập trung công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu  quản lý nhà nước trong các lĩnh vực mà Bộ, ngành Nội vụ được phân công, phấn đấu xây dựng hệ thống thể chế đồng bộ, thống nhất. Trước mắt, Bộ Nội vụ cần kịp thời hoàn thiện các Dự án Luật, Pháp lệnh và các đề án trong Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đặc biệt chú ý Đề án tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng xây dựng tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả và sẽ trình Hội nghị Trung ương 6 vào tháng 10/2017. Giúp Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 17 ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ trình Thủ tướng ký ban hành; đồng thời trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp luật bảo đảm chất lượng, tiến độ, chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản.

Hai là, về công tác cải cách hành chính, Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Phát huy vai trò là cơ quan thường trực về cải cách hành chính, Bộ Nội vụ cần tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan làm tốt công tác tham mưu. Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin tạo ra các giải pháp thông minh có hiệu quả, đột phá giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu qủa thông suốt từ Trung ương đến địa phương. Tiếp tục phát huy vai trò trong tổ chức triển khai Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2 (2016 - 2020) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016; tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp để đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, trong đó trú trọng cải cách chính sách tiền lương và chất lượng dịch vụ hành chính, chất lượng dịch vụ công.

Ba là, về cán bộ, công chức, công vụ, tiền lương, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức bảo đảm đồng bộ giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật; rà soát những vướng mắc trong công tác tuyển dụng, sử dụng, thi nâng ngạch quản lý công chức, viên chức để có giải pháp khắc phục. Trong lĩnh vực tuyển chọn công chức, viên chức cần công khai tiêu chí, tiêu chuẩn minh bạch để ứng viên cạnh tranh với khả năng thực sự đáp ứng yêu cầu tuyển dụng; rà soát sửa đổi các thủ tục, quy trình bất hợp lý, xóa bỏ tình trạng chạy chọt tuyển dụng và bổ nhiệm người nhà; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, giải quyết dứt điểm các vụ nổi cộm được dư luận, xã hội quan tâm, không để tình trạng bổ nhiệm đúng quy trình nhưng thực chất con người bổ nhiệm không xứng đáng với các tiêu chuẩn và điều kiện để được bổ nhiệm vào các vị trí.

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý biên chế, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện tinh giản biên chế đồng bộ với các giải pháp khác, cần chấn chỉnh ngay từ khâu tuyển dụng, đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức, kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả không hoàn thành nhiệm vụ; nghiên cứu kịp thời tham mưu các giải pháp, khắc phục những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện cơ chế tiền lương, phụ cấp, xây dựng và hoàn thiện Đề án tiền lương phù hợp với khả năng cân đối của nguồn lực Nhà nước.

Bốn là, về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương và cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế, bộ máy; đảy nhanh tiến độ thẩm định các dự thảo Nghị định về tổ chức các Bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị định phải ban hành trong tháng 10 và 11/2016, nhưng đến nay mới chỉ có Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ đã ban hành và 5 cơ quan đã trình. Cần đề xuất rõ chính kiến về cơ cấu tổ chức, phương án phân định thẩm quyền giữa các cơ quan, ví dụ như: về chất thải, phân bón, tài nguyên nước, đa dạng sinh học,… để tập trung vào một đầu mối quản lý nhà nước, không để tình trạng một việc mà nhiều đầu mối các bộ, ngành quản lý. Tập trung rà soát trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản sửa đổi các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế trong các luật hiện hành không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước theo đúng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Quán triệt việc không quy định thành lập tổ chức vào các luật chuyên ngành, cần có ý kiến rõ ràng tại các văn bản góp ý hoặc thẩm định. Theo dõi, cập nhật tình hình hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành, đề xuất sắp xếp lại hoặc giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành không hoạt động, hoặc đã hoàn thành nhiệm vụ.

Nghiên cứu đổi mới hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan xây dựng Đề án về cơ chế tài chính, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính nhà nước về địa giới hành chính, giải quyết triệt để các vụ tranh chấp địa giới hành chính cấp tỉnh và phấn đấu nỗ lực giải quyết trong năm 2017 là không còn tình trạng tồn đọng.

Đối với Bộ Nội vụ cần gương mẫu rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ để sắp xếp phù hợp với yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39 ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị. Xem xét kỹ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ sở đào tạo để sắp xếp lại tránh chồng chéo, khẩn trương nghiên cứu sắp xếp tổ chức bộ máy Học viện Hành chính Quốc gia theo hướng thu gọn, hợp lý các đơn vị đầu mối trực thuộc, tăng cường năng lực, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đảm bảo xây dựng Học viện Hành chính Quốc gia thành một trung tâm đào tạo cán bộ, công chức hàng đầu của quốc gia ngang tầm với khu vực.

Năm là, quản lý nhà nước đối với Hội; lĩnh vực tôn giáo; công tác thi đua khen thưởng; văn thư lưu trữ và công tác thanh niên.

Tiếp tục hoàn thiện dự án Luật về hội để trình Quốc hội, trước măt trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 45/2010/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động và quản lý đối với hội; đảm bảo không tăng biên chế các hội (theo dự kiến Ban Cán sự đảng Chính phủ sẽ nghe báo cáo trực tiếp về vấn đề này).

Cần chú ý nghiên cứu xây dựng Đề án liên quan đến các tổ chức phi chính phủ (NGO), phù hợp với điều kiện kinh tế, phong tục truyền thống, đặc thù văn hóa, thể chế chính trị của nước ta.

Khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết lương giáo và thực hiện nhất quán, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Tăng cường đối thoại, tranh thủ các chức sắc người có uy tín trong tôn giáo, vận động các phong trào xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đồng bào vùng giáo. Bên cạnh đó, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để hoạt động mê tín, dị đoan, trục lợi, kích động, chia rẽ nhân dân và chia rẽ các dân tộc, gây rối an ninh trật tự, lợi dụng chống phá nhà nước.

Tiếp tục rà soát, đánh giá, sửa đổi các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng; bảo đảm tính đồng nhất, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và đơn giản hóa thủ tục khen thưởng. Tập trung chỉ đạo tạo sự chuyển biến rõ nét để nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; trong đó, khắc phục tình trạng nặng trên, nhẹ dưới. Trú trọng việc khen thưởng cho các đơn vị cơ sở, công chức, viên chức, viên chức, chiến sĩ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân có thành tích thực sự, không để tình trạng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân sai phạm, vi phạm pháp luật mà vẫn được đề nghị khen thưởng dưới mọi hình thức.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư - lưu trữ; bảo quản kho lưu trữ khoa học, hiện đại; tổ chức tốt việc khai thác, thu thập tư liệu lịch sử.

Hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên trình Chính phủ.

Sáu là, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, trong đó lưu ý đào tạo cán bộ quản lý, lãnh đạo có trình độ chuyên môn cao ngang tầm khu vực, tập trung nghiên cứu sâu, chú trọng tính ứng dụng kịp thời, thiết thực phục vụ quản lý nhà nước của công tác nghiên cứu khoa học.

Bẩy là, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại Bộ Nội vụ phải gắn chặt với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, bảo đảm đoàn kết nội bộ và đề cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ hành chính; thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình thực thi công vụ trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu.

Thưa các đồng chí,

Phát huy những thành tích to lớn đã đạt được trong năm qua, với quyết tâm và nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tôi tin tưởng chắc chắn rằng Bộ, ngành Nội vụ trong thời gian tới, sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng nền hành chính, nền công vụ thống nhất, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang xuân mới Đinh Dậu năm 2017, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ, chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ (gỡ băng ghi âm tại Hội nghị)
  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.298.969

Khách Online : 508