BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Văn bản hợp nhất số 5/VBHN-BNV ngày 13/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

13/10/2023 00:00