BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Thông báo số 5830/TB-BNV ngày 05/10/2023 của Bộ Nội vụ về việc gia hạn thời hạn nhận hồ sơ tuyển chọn cán bộ trẻ tham gia Đề án theo Quyết định số 14-QĐ/BCSĐ ngày 10/5/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ

06/10/2023 00:00