BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Thông báo số 5165/TB-BNV ngày 12/9/2023 của Bộ Nội vụ về việc tuyển chọn cán bộ trẻ tham gia Đề án theo Quyết định số 14-QĐ/BCSĐ ngày 10/5/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ

13/09/2023 00:00