BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


TÀI LIỆU PHỤC VỤ PHIÊN HỌP THỨ 6 BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

13/11/2023 00:00

Mời xem tài liệu Phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại FILE đính kèm: