BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Quyết định số 492/QĐ-TCT ngày 10/7/2023 của Tổ trưởng Tổ công tác ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác kiểm tra trách nhiệm trong xử lý công việc; kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính; văn hóa, đạo đức công vụ đối với CBCCVC và NLĐ trong Bộ Nội vụ

22/07/2023 00:00