BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Kế hoạch số 3226/KH-BNV ngày 26/6/2023 của Bộ Nội vụ thông tin, tuyên truyền, phổ biến, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành tín đồ các tổ chức tôn giáo,... chấp hành chính sách, pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới

04/07/2023 00:00