BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Công văn số 4411/HĐT ngày 10/8/2023 của Hội đồng thi thông báo danh mục tài liệu và hướng dẫn nội dung các môn thi trong kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên cao cấp năm 2023

16/08/2023 00:00

Mời xem toàn văn Công văn số 4411/HĐT của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên cao cấp năm 2023 thông báo danh mục tài liệu và hướng dẫn nội dung các môn thi trong kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên cao cấp năm 2023 do Bộ Nội vụ tổ chức tại FILE đính kèm: