BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ TP Hải Phòng

01/01/2000 00:00

TP Hải Phòng

+ Địa chỉ:  12 Lê Đại Hành, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
+ Điện thoại:  08031289        Fax: 08031290
+ Email: sonoivu@haiphong.gov.vn 
+ Website: http://haiphong.gov.vn/sonoivu

 Ban lãnh đạo

 Điện thoại CQ/ Email:

+ Phó Giám đốc phụ trách: Phạm Hồng Hà

0225.3823894/ phamhongha@haiphong.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Tuấn

0225.3747156/ nvtuan@haiphong.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thu

0225.3823832/ nguyenthithuhp@haiphong.gov.vn

 Các phòng chuyên môn

 

 + Văn phòng

 Chánh Văn phòng: Trần Quang Trung
 
 Phó Chánh Văn phòng: Bùi Lê Trung

 Phó Chánh Văn phòng: Đỗ Thị Hòa

 080.31289;/ tranquangtrung@haiphong.gov.vn

0225.3842514/ builetrung@haiphong.gov.vn

0225.3823681/ dohoa76@haiphong.gov.vn

 + Thanh tra

 Chánh Thanh tra:  Bùi Minh Thủy

 Phó Chánh Thanh tra: Phạm Thị Thu Hà0225.3821153/ buiminhthuy@haiphong.gov.vn

0225.3821153/ phamthithuha@haiphong.gov.vn

 + Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

 Trưởng phòng: Trần Thị Thu Hà

 Phó Trưởng phòng: Nguyễn Trần Sơn

 Phó Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Thắng0225.3842347/ tranha@haiphong.gov.vn

0225.3821155/ nguyentranson@haiphong.gov.vn

0225.3821155/ nmthang@haiphong.gov.vn

 + Phòng Công chức, viên chức

 Trưởng phòng: Đào Văn Phụng

Phó Trưởng phòng: Dương Thị Thúy Hường0225.3821154/ daovanphung@haiphong.gov.vn

0225.3747567/ duongthuyhuong@haiphong.gov.vn

 + Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi Chính phủ

 Trưởng phòng: Đào Duy Phương
 
 Phó Trưởng phòng: Ngô Xuân Thủy

 Phó Trưởng phòng: Cao Thị Minh0225.3747568/ daoduyphuong@haiphong.gov.vn

0225.3747568/ ngoxuanthuy@haiphong.gov.vn

0225.3747568/ caothiminh@haiphong.gov.vn

 + Phòng Cải cách hành chính và pháp chế 

Trưởng phòng: Nguyễn Anh Tuấn
 
 Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Hồng
 0225.3745569/nguyen.anhtuan@haiphong.gov.vn

0225.3746543/nguyenthithanhhong@haiphong.gov.vn

 Đơn vị trực thuộc

 

 + Ban Tôn giáo

 Trưởng ban: Dương Ngọc Anh
 
Phó Trưởng ban: Trần Văn Hải

 

080.31256/ duongngocanh@haiphong.gov.vn

080.31256/ tranvanhai@haiphong.gov.vn

 + Ban Thi đua và Khen thưởng

 Trưởng ban: Vũ Thị Hương

 Phó Trưởng ban: Nguyễn Hoàng Bí
0225.3822887/ huongvu@haiphong.gov.vn

0225.3747836/ nguyenhoangbi@haiphong.gov.vn

 + Chi cục Văn thư - Lưu trữ

 Chi cục Trưởng: Phạm Thị Thu Hương

 Phó Chi cục trưởng: Đào Công Thạch

080.31010/ pthuhuong@haiphong.gov.vn

080.31010/ daocongthach@haiphong.gov.vn

 
   
Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Hải Phòng

Tìm kiếm