BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ TP Hà Nội

01/01/2000 00:00

TP Hà Nội

+ Địa chỉ:  số 18B, phố Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
+ Điệnthoại: 024.39335176    Fax: 024.39335177
+ Email: vanthu_sonv@hanoi.gov.vn
+ Website: http://sonoivu.hanoi.gov.vn


Họ tên

Chức vụ

Email

Điện thoại cơ quan

Lãnh đạo Sở
Vũ Thu Hà

Giám đốc

vuthuha_sonv@hanoi.gov.vn

0915135555

Đinh Mạnh Hùng

Phó Giám đốc

dinhmanhhung_sonv@hanoi.gov.vn

0973998889

Nguyễn Thị Liễu

Phó Giám đốc

nguyenthilieu_sonv@hanoi.gov.vn

0912877752

Nguyễn Chí Đoàn

Phó Giám đốc

nguyenchidoan_sonv@hanoi.gov.vn

0989656692

Văn phòng

Nguyễn Xuân Lưỡng

Chánh Văn Phòng

nguyenxuanluong_sonv@hanoi.gov.vn

0904081858

Nguyễn Việt Phương

Phó Chánh Văn phòng

nguyenvietphuong_sonv@hanoi.gov.vn

0976697451

 Nguyễn Dương Chung Phó Chánh Văn phòng Nguyenduongchung_sonv
@hanoi.gov.vn
 0988085795

Phòng Tổ chức, biên chế

Mai Xuân Trường

Trưởng phòng

maixuantruong_sonv@hanoi.gov.vn

0982428889

Phùng Văn Lâm

Phó Trưởng phòng

phungvanlam_sonv@hanoi.gov.vn

0904167491

Phạm Kim Nguyên

Phó Trưởng phòng

phamkimnguyen_sonv@hanoi.gov.vn

0988773635

Nguyễn Tiến Trung

Phó Trưởng phòng

nguyentientrung_sonv@hanoi.gov.vn

0982260883

Phòng Xây dựng chính quyền

Bùi Đình Thái

Trưởng phòng

buidinhthai_sonv@hanoi.gov.vn

0913518567

Hà Thị Phương Thảo

Phó Trưởng phòng

hathiphuongthao_sonv@hanoi.gov.vn

0902099912

Lương Quốc Phong

Phó Trưởng phòng

luongquocphong_sonv@hanoi.gov.vn

0979156116

Vũ Minh HuyềnPhó Trưởng phòng Vuminhhuyen_sonv@hanoi.gov.vn 0919222156

Phòng Công chức, viên chức

Tạ Quang Ngải

Trưởng phòng

taquangngai_sonv@hanoi.gov.vn

0913373884

Hồ Vĩnh Thanh

Phó Trưởng phòng

hovinhthanh_sonv@hanoi.gov.vn

0983518609

Nguyễn Thị Bích Hoa

Phó Trưởng phòng

nguyenbichhoa_sonv@hanoi.gov.vn

0904552499

Trần Thị Thuỳ Dương

Phó Trưởng phòng

tranthithuyduong_sonv@hanoi.gov.vn

0985736555

Thanh tra Sở

Phan Vũ

Chánh Thanh tra

phanvu_sonv@hanoi.gov.vn

0903436906

Phạm Minh Tâm

P.Chánh Thanh tra

phamminhtam_sonv@hanoi.gov.vn

0913032241

Nguyễn Sỹ Nghĩa

P.Chánh Thanh tra

nguyensynghia_sonv@hanoi.gov.vn

0987757798

Nguyễn Thế Năng

P.Chánh Thanh tra

nguyenthenang_sonv@hanoi.gov.vn

0913007478

Phòng Cải cách hành chính

Phạm Tuấn Anh

Trưởng phòng

phamtuananh_sonv@hanoi.gov.vn

0913346418

Hoàng Thị Hồng Hải

Phó Trưởng phòng

hoangthihonghai_sonv@hanoi.gov.vn

0904198578

Lưu Kiếm Anh

Phó Trưởng phòng

luukiemanh_sonv@hanoi.gov.vn

0983060120

Trần Thị Minh Phương

Phó Trưởng phòng

tranthiminhphuong_sonv@hanoi.gov.vn

0904769666

Phòng Tổ chức PCP&CTTN

Đỗ Thị Tuyết Lan

Trưởng phòng

dothituyetlan_sonv@hanoi.gov.vn

0983653020

Ngô Đức Thành

Phó Trưởng phòng

ngoducthanh_sonv@hanoi.gov.vn

0983257889

 Ban Thi đua - Khen thưởng   
 Nguyễn Công Bằng Trưởng Ban nguyencongbang_sonv@hanoi.gov.vn 0989689189
 Đinh Việt Thắng Phó Trưởng Ban Dinhvietthang_sonv@hanoi.gov.vn 0913303061
 Đỗ Đức Thịnh Phó Trưởng BanDoducthinh_sonv@hanoi.gov.vn0988281838 
 Trần Thị Thu Hà Phó Trưởng Ban tranthithuha_sonv@hanoi.gov.vn0914636667 
 Ban Tôn giáo   
 Phạm Tiến Dũng Trưởng Ban Phamtiendung_sonv@hanoi.gov.vn 0988526801
 Nguyễn Đức Tuấn  Phó Trưởng Ban Nguyenductuan_sonv@hanoi.gov.vn 0913546139
 Phạm Bảo Khánh  Phó Trưởng Ban Phambaokhanh_sonv@hanoi.gov.vn 0912134237
 Chi cục Văn thư - lưu trữ   
 Vũ Đức Tuyên Chi cục trưởng Vuductuyen_sonv@hanoi.gov.vn 0989927669
 Hàn Đình Trường P.Chi cục trưởng Handinhtruong_sonv@hanoi.gov.vn 0936850369
    

    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Thành phố Hà NộiTìm kiếm