BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ TP Đà Nẵng

01/01/2000 00:00

TP Đà Nẵng

Phụ lục

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Đính kèm theo Công văn số:       /SNV-VP ngày     tháng     năm 2023

của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng)

 

 
 

 

+ Tên cơ quan: Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng

+ Địa chỉ: Tầng 10, Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

+ Điện thoại: 0236.3821253                                         

+ Email: snv@danang.gov.vn

+ Website: https://www.noivu.danang.gov.vn/

 

Lãnh đạo Sở

Email/

ĐT cơ quan

+ Giám đốc: Võ Ngọc Đồng

dongvn@danang.gov.vn

02363.830191

+ Phó Giám đốc: Đặng Chí Thanh

thanhdc@danang.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Lê Phú Nguyện

nguyenlp@danang.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Trần Trung Sơn

sontt@danang.gov.vn

Các đơn vị thuộc, trực thuộc (phòng, ban, trung tâm)

 

Văn phòng:

+ Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Hồng Nhung

+ Phó Chánh Văn phòng: Hoàng Công Nghĩa

0236.3565115

nhungnth@danang.gov.vn

nghiahc@danang.gov.vn

Phòng Công chức, Viên chức

+ Trưởng phòng: Võ Thị Thu Diễm

+ Phó Trưởng phòng: Dương Trúc Tiên

0236.3822085

diemvtt@danang.gov.vn

tiendt1@danang.gov.vn

Phòng Tổ chức, Biên chế và Cải cách hành chính

+ Trưởng phòng: Võ Thị Tuyền

+ Phó Trưởng phòng: Trà Hoa Nữ

+ Phó Trưởng phòng: Vũ Thanh Nguyên

0236.3871187

tuyenvt@danang.gov.vn

nuth@danang.gov.vn

nguyenvt@danang.gov.vn

Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên

+ Trưởng phòng: Mai Kim Anh

+ Phó Trưởng phòng: Phan Thị Thanh

+ Phó Trưởng phòng: Võ Triều Anh

0236.3827853

anhmk@danang.gov.vn

thanhpt2@danang.gov.vn

anhvt1@danang.gov.vn

Phòng Quản lý Văn thư – Lưu trữ

+ Trưởng phòng: Trần Vũ Linh

+ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Dung

0236.3868709

linhtv@danang.gov.vn

dungnt7@danang.gov.vn

Thanh tra Sở

+ Chánh Thanh tra: Võ Ngọc phi

0236.3562500

phivn@danang.gov.vn

Ban Thi đua – Khen thưởng

+ Trưởng Ban: Đỗ Thị Nguyệt Minh

+ Phó Trưởng ban: Nguyễn Thị Kim Hồng

0236.3849493

minhdtn@danang.gov.vn

hongntk2@danang.gov.vn

Ban Tôn giáo

+ Trưởng ban: Nguyễn Cao Cường

+ Phó Trưởng ban: Nguyễn Đình Tuấn

0236.3872662

cuongnv2@danang.gov.vn

tuannd@danang.gov.vn

Trung tâm Lưu trữ lịch sử

+ Phó Giám đốc: Ngô Lan Anh

0236.3662215

anhnl2@danang.gov.vn

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

+ Phó Giám Đốc: Lương Ngọc Vi Ba

0236.3829333

balnv@danang.gov.vn

 


    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng

 

Tìm kiếm