BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái

01/01/2000 00:00

Yên Bái

+ Địa chỉ: Số 1179 đường Yên Ninh, Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái
+ Điện thoại:   0293.852.415        Fax: 0293.857.839
+ Email: sonoivuyb@yenbai.gov.vn
+ Website: http://www.sonoivu.yenbai.gov.vn/

Ban lãnh đạo

Điệnthoại CQ

Email

+Giám đốc: Nguyễn Văn Trọng

 

nguyenvantrong@yenbai.gov.vn

+Phó Giám đốc: Đỗ Đức Cảnh

 

doduccanh@yenbai.gov.vn

+Phó Giám đốc:Đinh Xuân Cường

 

dinhxuancuong@yenbai.gov.vn

+Phó Giám đốc kiêm Trưởng Ban tôn giáo: Nguyễn Quốc Hưng

02163852134

nguyenquochung@yenbai.gov.vn

Các phòng chuyên môn

+ Văn phòng Sở

+ CVP: Lưu Việt Cường

 

 

luuvietcuong@yenbai.gov.vn

+ Phó.CVP: Nguyễn Đức Thọ

 

nguyenductho@yenbai.gov.vn

+ Phó.CVP: Dương Thị Thu Hiền

 

duongthithuhien@yenbai.gov.vn

+ Phòng Tổ chức bộ máy và Tổ chức Phi chính phủ

+TP: Đặng Tiến Thành

 

dangtienthanh@yenbai.gov.vn

+ Phó.TP: Vũ Hoàng Hưng

 

vuhoanghung@yenbai.gov.vn

+ Phó.TP: Trần Thị Kim Chung

 

tranthikimchung@yenbai.gov.vn

+ Phòng Công chức viên chức

+ TP: Nguyễn Thế Trưởng

 

nguyenthetruong@yenbai.gov.vn

+Phó.TP: Hoàng Quốc Vinh

 

hoangquocvinh@yenbai.gov.vn

+Phó.TP: Nguyễn Thị Hoài Anh

 

nguyenthihoaianh@yenbai.gov.vn

+ Phòng Cải cách hành chính

+ TP : Hoàng Quốc Việt

 

 

hoangquocviet@yenbai.gov.vn

+ Phó.TP: Hoàng Anh Tùng

 

hoanganhtung@yenbai.gov.vn

+Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

+ TP: Phạm Thị Thọ

 

phamthitho@yenbai.gov.vn

+ Phó.TP: Bùi Duy Linh

 

buiduylinh@yenbai.gov.vn

+ Phó.TP: Lò Thị Cửu

 

lothicuu@yenbai.gov.vn

+Phòng Văn thư – Lưu trữ

+TP: Phạm Trung Hiếu

 

phamtrunghieu@yenbai.gov.vn

+ Phó.TP: Nguyễn Hồng Nguyên

 

nguyenhongnguyen@yenbai.gov.vn

+Thanh Tra

+TP: Nguyễn Văn Dũng

 

nguyenvandung@yenbai.gov.vn

+ Phó.TP: Vũ Văn Thu

 

vuvanthu@yenbai.gov.vn

+ Phó.TP: Nguyễn Thị Hồng

 

nguyenthihong@yenbai.gov.vn

+ Ban Thi đua và Khen thưởng

+Phó.TB: Nguyễn Văn Phóng

 

nguyenvanphong@yenbai.gov.vn

+Ban Tôn giáo

+Phó.TB: Đỗ Trí Dũng

 

dotridung@yenbai.gov.vn

+Phó.TB: Vũ Quốc Đông

 

vuquocdong@yenbai.gov.vn

+ Trung tâm lưu trữ lịch sử

+GĐ: Hoàng Thị Thanh Thủy

02163854207

hoangthithanhthuy@yenbai.gov.vn

 

+ Phó.GĐ: Trần Thị Quỳnh Lan

 

tranthiquynhlan@yenbai.gov.vn

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái


Tìm kiếm