BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

01/01/2000 00:00

Vĩnh Phúc

- Địa chỉ: Số 38 Đường Nguyễn Trãi – TP. Vĩnh Yên – T. Vĩnh Phúc

- Điện thoai: 02113.862.522

- Email: sonv.vinhphuc.gov.vn       

- Website: sonoivu.vinhphuc.gov.vn

Ban lãnh đạo

Điệnthoại CQ

Email

+ Giám đốc: Nguyễn Phú Sơn

02113. 845.834

sonnp@vinhphuc.gov.vn

+ Phó.GĐ: Trần Văn Hòa

02113.847.214

hoatv2@vinhphuc.gov.vn

+ Phó.GĐ: Hoàng Thanh

02113.530.678

thanhh@vinhphuc.gov.vn

+ Phó.GĐ: Trần Tuấn Anh

02113.721.822

anhtt@vinhphuc.gov.vn

Các phòng chuyên môn

+ Văn phòng

+ CVP: Lại Quang Huy

02113.716.262

 

huylq@vinhphuc.gov.vn

+ Phó.CVP: Hoàng Thị Vĩnh Quyên

02113.862.521

quyenhtv@vinhphuc.gov.vn

+ Phó.CVP: Lê Minh Đức

02113.862.521

duclm@vinhphuc.gov.vn

+ Phòng Công chức, viên chức

+TP: Trần Thị Thúy

02113.559.589

thuytt@vinhphuc.gov.vn

+ Phó.TP: Nguyễn Trần Hưng

02113.862.376

hungnt@vinhphuc.gov.vn

+ Phó. TP: Nguyễn Ngọc Tuấn

02943853844

nntuan@travinh.gov.vn

 

+ Phòng Cải cách hành chính

+TP: Trần Văn Sửu

02113.712.648

suutv@vinhphuc.gov.vn

+ Phó.TP: Trần Ngọc Nam

02113.716119

namtn@vinhphuc.gov.vn

+ Phó.TP: Đỗ Đức Toàn

02113.716118

toandd3@vinhphuc.gov.vn

+ Thanh tra

+ CTT: Nguyễn Văn Quân

02113.841.771

quannv@vinhphuc.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền

+ TP : Lê Văn Tiện

 

02113.862.375

lhhien@travinh.gov.vn

 

+ Phó.TP: Nguyễn T.Thanh Bình

02113.862.375

binhntt@vinhphuc.gov.vn

+ Phó.TP: Phùng Đình Huân

02113.716261

huanpd@vinhphuc.gov.vn

+ Phòng Tổ chức bộ máy và Tổ chức phi chính phủ

+ TP : Nguyễn Hữu Tuấn

02113.712.928

tuannh@vinhphuc.gov.vn

+ Phó TP: Nguyễn Ngọc Thanh

02113.656.233

thanhnn3@vinhphuc.gov.vn

+ Phó TP: Trần Thị Phương Lan

02113.656.233

lanttp@vinhphuc.gov.vn

+ Ban Tôn giáo

+Phó.TB: Nguyễn Văn Toản

02113.656.238

toannv@vinhphuc.gov.vn

+ Phó TB: Nguyễn T. Hương Lan

02113.712.719

lannth@vinhphuc.gov.vn

+ Ban Thi đua và Khen thưởng

+ Phó TB: Phí Lâm Hùng

02113.710138

hungpl@vinhphuc.gov.vn

+ Trung tâm Lưu trữ Lịch sử

+ PGĐ: Hoàng Anh Đào

 

02113.717.821

 

daoha@vinhphuc.gov.vn

+ PGĐ: Kim Nam Thụ

02113.710.863

thukn@vinhphuc.gov.vn

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

 

Tìm kiếm