BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long

01/01/2000 00:00

Vĩnh Long

+ Địa chỉ: Số 76 Đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
+ Điện thoại:   0270.3822233        Fax: 0270.38286917
+ Email: vanphong.snv@vinhlong.gov.vn
+ Website: www.snv.@vinhlong.gov.vn/

Ban lãnh đạo

Điệnthoại CQ

Email

+ Giám đốc:Trần Văn Hên

02703830128

tvhen.snv@vinhlong.gov.vn

+ Phó.GĐ:Nguyễn Văn Hồng Quân

02703825338

nvhquan.snv@vinhlong.gov.vn

+ Phó.GĐ:Hồ Văn Kiên

02703834478

hvkien.snv@vinhlong.gov.vn

Các phòng chuyên môn

+ Văn phòng

+Phó CVP: Nguyễn Thị Nhanh

02703.821.917

ntnhanh.snv@vinhlong.gov.vn

+ Phòng Tổ chức, Công chức, viên chức

+ Trưởng phòng: Trương Thị Cẩm Vân

02703.828.736

 

ttcvan.snv@vinhlong.gov.vn

 

+ Phó. TP: Trần Thị Ngọc Trang

02703.825.544

ttntrang.snv@vinhlong.gov.vn

+ Phó. TP : Cao Thái Bình

02703.825.544

ctbinh.snv@vinhlong.gov.vn

+ Thanh tra

+Chánh.TT: Trần Thanh Tâm

02703.834.993

tttam.snv@vinhlong.gov.vn

 

+Phó.CTT: Nguyễn Hiếu Nhân

02703.834.993

nhnhan.snv@vinhlong.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên

+ Phó.TP : Trương Hoàng Thiện

02703.823.230

 

ththien.snv@vinhlong.gov.vn

+ Phó.TP: Cao Thị Kim Phụng

02703.502.219

ctkphung.snv@vinhlong.gov.vn

+ Phòng Cải cách hành chính và Văn thư lưu trữ

+ Phó TP : Nguyễn Ngọc Lành

02703826714

nnlanh.snv@vinhlong.gov.vn

+ Phó TP: Trương Thị Kiều Ngân

02703826714

ttkngan.snv@vinhlong.gov.vn

+ Ban Tôn giáo

+ Trưởng Ban: Trần Văn Biết

02703.836.821

tvbiet.snv@vinhlong.gov.vn

+ Phó TB: Nguyễn Phi Hùng

02703.836.821

nphung.snv@vinhlong.gov.vn

+ Ban Thi đua và Khen thưởng

+ Phó TB : Nguyễn Thị Kiều Oanh

02703.823.468

ntkoanh.snv@vinhlong.gov.vn

+ Phó TB: Đỗ Thành Lợi

02703.823.468

dtloi.snv@vinhlong.gov.vn

+ Trung tâm lưu trữ lịch sử

+ Giám đốc: Phạm Minh Chiến

 

02703.837.880

pmchien.snv@vinhlong.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Hoàng Minh

02703.837.880

nhminh.snv@vinhlong.gov.vn

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long

 


Tìm kiếm