BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

01/01/2000 00:00

Trà Vinh

+ Địa chỉ: Số 52A, đường Lê Lợi, phường 1, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
+ Điện thoại:   0294.3852612         Fax: 0294.3852612 
+ Email: snv@travinh.gov.vn
+ Website: http://www.travinh.gov.vn/wps/portal/noivu

Ban lãnh đạo

Điệnthoại CQ

Email

+ Giám đốc: Bùi Thành Thương

 

btthuong@travinh.gov.vn

+ Phó.GĐ: Bùi Văn Bình

02943853741

bvbinh@travinh.gov.vn

+ Phó.GĐ:Kim Thị Thanh Nữ

02943853740

kttnu@travinh.gov.vn

+ Phó.GĐ:Huỳnh Bích Như

 

hbnhu@ travinh .gov.vn

Các phòng chuyên môn

+ Văn phòng

+ CVP: Nguyễn Thị Thùy Nga

02943852612

 

 

nttnga@travinh.gov.vn

 

+ Phó. CVP: Từ Long Thuấn

02943852777

tlthuan@travinh.gov.vn

 

+ Phòng Công chức, viên chức

+TP: Nguyễn Minh Khoa

02943890999

 

nmkhoa@travinh.gov.vn

 

+ Phó. TP: Huỳnh Thị Mộng Xuyên

02943890999

 

htmxuyen@travinh.gov.vn

 

+ Phó. TP: Nguyễn Ngọc Tuấn

02943853844

nntuan@travinh.gov.vn

 

+ Thanh tra

+ CTT: Huỳnh Văn Trí

02943853245

hvtri@travinh.gov.vn

 

+Phó.CTT: Trần Thị Hồng Cúc

02943853245

tthcuc@travinh.gov.vn

 

+ Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên

+ TP : Lê Hữu Hiền

 

02943853044

lhhien@travinh.gov.vn

 

+ Phó.TP: Hồ Minh Triển

02943853044

hmtrien@travinh.gov.vn

 

+ Phòng Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ

+ TP : Trần Thị Kim Em

02943841005

ttkem@travinh.gov.vn

 

+ Phó TP: Nguyễn Thanh Kiều

 

02943841005

ntkieu@travinh.gov.vn

 

+ Ban Tôn giáo

+ Trưởng Ban: Lê Văn Tịnh

02943841099

 

lvtinh@travinh.gov.vn

 

+ Phó TB: Bùi Thị Nhã Hiền

02943841099

 

btnhien@travinh.gov.vn

+ Ban Thi đua và Khen thưởng

+ TB : Hà Trí Trung

02943855899

 

httrung@travinh.gov.vn

 

+ Phó TB: Nguyễn Trúc Mai

02943841898

ntmai@travinh.gov.vn

 

+ Trung tâm Lưu trữ Lịch sử

+ Giám đốc: Lâm Văn Vinh

 

02943841813

 

lvvinh.sonv@travinh.gov.vn

 

+ PGĐ: Nguyễn Thị Thu Nguyệt

02943841309

nttnguyet@travinh.gov.vn

 

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

 


Tìm kiếm