BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang

07/01/2015 09:50

Tiền Giang

+ Địa chỉ: Số 23, đường 30/4, đường 30/4, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

+ Điện thoại: 0273.3873110       Fax: 0273.3881776

+ Email: snv@tiengiang.gov.vn

+ Website: sonoivu.tiengiang.gov.vn

 

 

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email:

Giám đốc: Võ Tấn Hiền 

votanhien@tiengiang.gov.vn    
 02733.879067 

Phó Giám đốc: Huỳnh Anh Tuấn 

huynhanhtuan@tiengiang.gov.vn 02733.970722 

Phó Giám đốc: Lê Hoàng Liêm 

lehoangliem@tiengiang.gov.vn     02733878302 

 Phó Giám đốc: Trần Thị Thanh Tuyết  tranthithanhtuyet@tiengiang.gov.vn
02733.970722 

Các phòng chuyên môn

 

+ Văn phòng

- Chánh Văn phòng: Lê Ngọc Phúc

- Phó Chánh Vãn phòng: Nguyễn Trọng Luân 

 

02733.873110

lengocphuc@tiengiang.gov.vn

nguyentrongluan@tiengiang.gov.vn 

Phòng Tổ chức và Quản lý Công chức, Viên chức

- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Đức

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Sương Mơ

- Phó Trưởng phòng: Trần Thanh Liêm 

 

 

02733.873175

nguyenvanduc@tiengiang.gov.vn

nguyenthisuongmo@tiengiang.gov.vn

tranthanhliem@tiengiang.gov.vn 

+ Phòng Xây dụng Chính quyền Công tác Thanh niên

 

Trưởng phòng: Đoàn Trang Quốc Trung

 

Phó Trưởng phòng: Trương Việt Hoa

 

 

0273.3970720/ doantrangquoctrung@tiengiang.gov.vn

 

truongviethoa@tiengiang.gov.vn

Phòng Cải cách hành chính

- Trưởng phòng: Dương Hồng Quang 

 

02733.887289

duonghongquang@tiengiang.gov.vn 

Thanh tra sở

- Chánh Thanh tra: Nguyễn Minh Quang 

02733.875062

nguyenminhquang@tiengiang.gov.vn 

Đơn vị trực thuộc

 

+ Ban Tôn giáo

Trưởng ban: Bùi Thị Mai

Phó Trưởng ban: Trần Văn Khuê

- Phó Trưởng ban: Dương Hoàng Bảo Ngọc 

02733.878302

buithimai@tiengiang.gov.vn


tranvankhue@tiengiang.gov.vn duonghoangbaongoc@tiengiang.gov.vn 

+ Ban Thi đua khen thưởng

Trưởng ban: Huỳnh Anh Tuấn

Phó Trưởng ban: Lê Ngọc Phúc

Phó Trưởng ban: Hồ vũ Bảo

02733.884561

huynhanhtuan@tiengiang.gov.vn

nguyenvanmua@tiengiang.gov.vn


hovubao@tiengiang.gov.vn 

+ Chi cục Văn thư, Lưu trữ

Chi Cục trưởng: Huỳnh Thị Lan

Phó Chi Cục trưởng: Trương Thị Thủy

02733.871086

huynhthilan@tiengiang.gov.vn


truongthithuy@tiengiang.gov.vn 

 

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Tiền Giang

Tìm kiếm