BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

01/01/2000 00:00

Sơn La

+ Địa chỉ:  Sở Nội vụ tỉnh Sơn La - Đường Khau Cả, Tổ 8, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
+ Điện thoại: 0212.3752630              Fax: 0212.3855743
+ Email:  snv@sonla.gov.vn
+ Website:  http://sonoivu.sonla.gov.vn

 

Ban lãnh đạo

Điệnthoại CQ

Email

+ Giám đốc:Nguyễn Minh Hòa

02123.852.608

hoanm.snv@sonla.gov.vn

+ Phó.GĐ :Trần Bình Minh

02123.853.889

minhtb.snv@sonla.gov.vn

+ Phó.GĐ :Nguyễn Thanh Tịnh

02123.851.180

tinhnt.snv@sonla.gov.vn

+ Phó.GĐ:Cầm Thúy Vân

02123.754.988

vanct.snv@sonla.gov.vn

Các phòng chuyên môn

+ Văn phòng

+ CVP: Nguyễn Tú Anh

02123.752.630

 

anhnt.snv@sonla.gov.vn

+ Phòng Công chức, viên chức

+TP: Lê Thị Văn

02123.852.020

vanlt.snv@sonla.gov.vn

 

+ Phó.TP: Đỗ Khắc Vinh

02123.852.020

vinhdk.snv@sonla.gov.vn

+ Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi chính phủ

+TP: Hà Trung Thắng

02123.857.403

thanght.snv@sonla.gov.vn

+ Thanh tra

+ Phó.CTT: Bùi Văn Hào

02123.789.178

haobv.snv@sonla.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

+ TP : Nguyễn Biên Cương

 

02123.853.704

cuongnb.snv@sonla.gov.vn

 

+ Phó.TP: Vũ Quốc Cường

02123.853.704

cuongvq.snv@sonla.gov.vn

+Phòng Cải cách hành chính và Văn thư lưu trữ

+ TP : Nguyễn Thị Bích Thủy

 02123.751.890

 thuyntb@sonla.gov.vn

+ Phó.TP: Doãn Thị Thu Huyền

 02123.751.890

 huyendtt@sonla.gov.vn

+ Phòng Tôn giáo

+TP: Phạm Khắc Trình

02123.751.890

trinhpk.snv@sonla.gov.vn

 

+ Phó.TP: Đinh Thùy Vui

02123.751.890

vuidt.snv@sonla.gov.vn

+ Phòng Thi đua và Khen thưởng

+TP: Phạm Minh Hải

02123.851.149

haipm.snv@sonla.gov.vn

+ Trung tâm Lưu trữ Lịch sử

+GĐ: Lê Thị Miền

0212.850.999

mienlt.snv@sonla.gov.vn

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

 

 

 

 


Tìm kiếm