BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Báo cáo số 4088/BC-BNV ngày 15/07/2024 của Bộ Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 4087/TB-BNV ngày 15/7/2024 của Bộ Nội vụ kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 3954/TB-HĐTC ngày 09/7/2024 của Hội đồng sát hạch, tuyển chọn về việc triệu tập công chức, viên chức tham dự tổ chức sát hạch, tuyển chọn cán bộ Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ.." năm 2024. - Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, ĐVSNCL của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính - xã hội và hội - Thông tư số 8/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc - Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng III đối với VCHC, VCVT, VCLT; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

01/01/2000 00:00

Sơn La

+ Địa chỉ:  Sở Nội vụ tỉnh Sơn La - Đường Khau Cả, Tổ 8, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
+ Điện thoại: 0212.3752630              Fax: 0212.3855743
+ Email:  snv@sonla.gov.vn
+ Website:  http://sonoivu.sonla.gov.vn

 

Ban lãnh đạo

Điệnthoại CQ

Email

+ Giám đốc:Nguyễn Minh Hòa

02123.852.608

hoanm.snv@sonla.gov.vn

+ Phó.GĐ :Trần Bình Minh

02123.853.889

minhtb.snv@sonla.gov.vn

+ Phó.GĐ :Nguyễn Thanh Tịnh

02123.851.180

tinhnt.snv@sonla.gov.vn

+ Phó.GĐ:Cầm Thúy Vân

02123.754.988

vanct.snv@sonla.gov.vn

Các phòng chuyên môn

+ Văn phòng

+ CVP: Nguyễn Tú Anh

02123.752.630

 

anhnt.snv@sonla.gov.vn

+ Phòng Công chức, viên chức

+TP: Lê Thị Văn

02123.852.020

vanlt.snv@sonla.gov.vn

 

+ Phó.TP: Đỗ Khắc Vinh

02123.852.020

vinhdk.snv@sonla.gov.vn

+ Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi chính phủ

+TP: Hà Trung Thắng

02123.857.403

thanght.snv@sonla.gov.vn

+ Thanh tra

+ Phó.CTT: Bùi Văn Hào

02123.789.178

haobv.snv@sonla.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

+ TP : Nguyễn Biên Cương

 

02123.853.704

cuongnb.snv@sonla.gov.vn

 

+ Phó.TP: Vũ Quốc Cường

02123.853.704

cuongvq.snv@sonla.gov.vn

+Phòng Cải cách hành chính và Văn thư lưu trữ

+ TP : Nguyễn Thị Bích Thủy

 02123.751.890

 thuyntb@sonla.gov.vn

+ Phó.TP: Doãn Thị Thu Huyền

 02123.751.890

 huyendtt@sonla.gov.vn

+ Phòng Tôn giáo

+TP: Phạm Khắc Trình

02123.751.890

trinhpk.snv@sonla.gov.vn

 

+ Phó.TP: Đinh Thùy Vui

02123.751.890

vuidt.snv@sonla.gov.vn

+ Phòng Thi đua và Khen thưởng

+TP: Phạm Minh Hải

02123.851.149

haipm.snv@sonla.gov.vn

+ Trung tâm Lưu trữ Lịch sử

+GĐ: Lê Thị Miền

0212.850.999

mienlt.snv@sonla.gov.vn

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

 

 

 

 


Tìm kiếm