BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng

01/01/2000 00:00

Sóc Trăng

+ Địa chỉ: Số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng , tỉnh Sóc Trăng
+ Điện thoại:   0299.3820062        Fax: 0299.3828340
+ Email: sonv@soctrang.gov.vn
+ Website: http://www.sonoivu.soctrang.gov.vn/

 

Ban lãnh đạo

Điệnthoại CQ

Email

+ Giám đốc:Trần Phước Vĩnh

02993828386

tpvinh@soctrang.gov.vn

+ Phó.GĐ:Huỳnh Văn Nam

02993616342

hvnam@ soctrang.gov.vn

+ Phó.GĐ:Phạm Minh Mẫn

02993622504

pmman@ soctrang.gov.vn

+ Phó.GĐ:Nguyễn Thị Lệ Thủy

02993828814

ntlthuy@ soctrang.gov.vn

Các phòng chuyên môn

+ Văn phòng

+ CVP: Nguyễn Thị Nhi

02993823386

ntnhi@ soctrang.gov.vn

+ Phó. CVP: Danh Phan Hoàng Yến

02993820062

dphyen@ soctrang.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế, Công chức, viên chức

+TP: Lương Giang Toàn

02993618182

lgtoan@ soctrang.gov.vn

 

+ Phó. TP: Nguyễn Thị Ái Đoan

02993628286

ntadoan@soctrang.gov.vn

+ Thanh tra

+Phó.CTT: Lê Hữu Nhân

02993812534

lhnhan@soctrang.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên

+ TP : Đào Tấn Lộc

02993814848

dtloc@soctrang.gov.vn

+ Phó.TP: Trần Việt Cường

02993825611

tvcuong@soctrang.gov.vn

+ Phòng Cải cách hành chính

+ TP : Khưu Thị Diệu Huyền

02993624779

ktdhuyen@soctrang.gov.vn

+ Phó TP: Quách Kim Hằng

02993624779

qkhang@soctrang.gov.vn

+ Ban Tôn giáo

+ Trưởng Ban: Văn Quốc Tâm

02993822052

vqtam@soctrang.gov.vn

+ Phó TB: Võ Tấn Đức

02993822052

vtduc@soctrang.gov.vn

+ Ban Thi đua và Khen thưởng

+ TB : Võ Trương Thị Hiếu Nghĩa

02993822504

vtthnghia@soctrang.gov.vn

+ Phó TB: Phạm Hoàng Giang

02993824527

phgiang@soctrang.gov.vn

+ Chi cục Văn thư – Lưu trữ

+CCT: Hồ Tấn Lực

 

02993830909

htluc@soctrang.gov.vn

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng

 

 

 


Tìm kiếm