BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

01/01/2000 00:00

Quảng Trị

+ Địa chỉ: Số 23 đường Duy Tân, phường Đông Lương - TP. Đông Hà - tỉnh Quảng Trị
+ Điện thoại:   0233.3858866; 0233. 3575084            Fax: 0233.3850301
+ Email: sonoivu@quangtri.gov.vn
+ Website: http://sonv.quangtri.gov.vn

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ

+ Giám đốc: Hồ Ngọc An

0233.3556159/0905005159

+ Phó Giám đốc: Bùi Thị Hồng Phương

0233.3850828/ 0919222748

Phó Giám đốc: Trần Hữu Anh0233.3585525/0916316579

+ Phó Giám đốc (Trưởng ban Ban TĐKT): Hoàng Văn Mai

0233. 3552469/0916982555

 + Phó Giám đốc (Trưởng ban Ban Tôn Giáo): Nguyễn Văn Hiệt 0233.3550237/0948162056

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Trịnh Công Tiến

0233.3858866/ 0913485866

+ Thanh tra Sở

Chánh Thanh tra: Phạm Minh Thắng

0233.3575083/ 0915701169

+ Phòng Công chức - Viên chức

Trưởng phòng: Võ Xuân Long

0233.3853541/ 0914222505

+ Phòng Tổ chức biên chế và TC phi Chính phủ

Trưởng phòng: Hoàng Quang Vinh

0233.3556680/ 

+ Phòng Cải cách hành chính

Trưởng phòng: Lê Quang Vịnh

Phó Trưởng phòng: Hoàng Thị Hồng Mai

0233.3552895/ 0982405159

0233.3552895/ 0914241251

 + Phòng Xây dựng chính quyền & Công tác Thanh niên

Trưởng phòng: Hồ Sỹ Nông

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Bẩy
 

0233.3850422/0915704929

0233.3850521/ 0944546799

+ Ban Tôn giáo

Phó Trưởng ban: Nguyễn Trí Ban

Phó Trưởng ban: Đặng Quốc Tiến

0233.3526559/ 0982108445

0233.3550248/ 0905315000

+ Ban Thi đua và Khen thưởng

Phó Trưởng ban: Trương Thị Ngọc Hương

Phó Trưởng ban: Trần Thắng Bình

0233.3567009/ 0913854486

0233.3575002/0914177886

+ Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục Trưởng: Phan Thị Quyên

0233.3705797/ 0912555359

 

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Quảng TrịTìm kiếm