BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi

01/01/2000 00:00

Quảng Ngãi

+ Địa chỉ: 52 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
+ Điện thoại: 02553822864 Fax: 02553829067
+ Email: snv@quangngai.gov.vn
+ Website: snv.quangngai.gov.vn

 

Ban Giám đốc Điện thoại cơ quan, Email
+ Giám đốc: Đoàn Dụng Điện thoại: 02553829038
Email: ddung-snv@quangngai.gov.vn
+ Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Ánh Lan Điện thoại: 02553712124
Email: ntalan-snv@quangngai.gov.vn
+ Phó Giám đốc: Nguyễn Thái Hiệp Điện thoại: 02553817918
Email: nthiep-snv@quangngai.gov.vn
Các phòng chuyên môn
+ Văn phòng
Chánh Văn phòng: Huỳnh Thêm Điện thoại: 02553822864
Email: hthem-snv@quangngai.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng: Hồ Thị Dung Điện thoại: 02553829067
Email: htdung-snv@quangngai.gov.vn
+ Phòng Công chức, viên chức
Trưởng phòng: Phạm Thị Thu Hà Điện thoại: 02553822865
Email: pttha-snv@quangngai.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Hậu Điện thoại: 02553716658
Email: nhhau-snv@quangngai.gov.vn
+ Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
Trưởng phòng: Lê Quang Hùng Điện thoại: 02553826474
Email: lqhung-snv@quangngai.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Trần Đình Dũng Điện thoại: 02553822866
Email: tddung-snv@quangngai.gov.vn
+ Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
Trưởng phòng: Hà Văn Tính Điện thoại: 02553826881
Email: hvtinh-snv@quangngai.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Húy Điện thoại: 02553826881
Email: nthuy-snv@quangngai.gov.vn
+ Phòng Cải cách hành chính
Trưởng phòng: Võ Hữu Tích Điện thoại: 02553718788
Email: vhtich-snv@quangngai.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Huỳnh Quang Trung Điện thoại: 02553718788
Email: hqtrung-snv@quangngai.gov.vn
+ Thanh tra Sở
Chánh Thanh tra: Phạm Thị Minh Phương Điện thoại: 02553819761
Email: ptmphuong-snv@quangngai.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra: Tạ Ngọc Tuấn Điện thoại: 02553819761
Email: tntuan-snv@quangngai.gov.vn
Đơn vị trực thuộc
+ Ban Tôn giáo
Trưởng ban: Nguyễn Thái Hiệp Điện thoại: 02553817918
Email: nthiep-snv@quangngai.gov.vn
Phó Trưởng ban:
Ngô Sâm Điện thoại: 02553829750
Email: nsam-snv@quangngai.gov.vn
Nguyễn Thị Hoài Trung Điện thoại: 02553837284
Email: nthtrung-snv@quangngai.gov.vn
+ Ban Thi đua - Khen thưởng
Phó Trưởng ban:
Nguyễn Việt Tân Điện thoại: 02553716402
Email: nvtan-snv@quangngai.gov.vn
Phạm Châu Điện thoại: 02553713625
Email: pchau-snv@quangngai.gov.vn
+ Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Chi cục trưởng: Võ Thị Thanh Châu Điện thoại: 02552201822
Email: vttchau-snv@quangngai.gov.vn
Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Thu Phương Điện thoại: 02556510634
Email: nttphuong-snv@quangngai.gov.vn

 

    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi


Tìm kiếm