BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Báo cáo số 4088/BC-BNV ngày 15/07/2024 của Bộ Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 4087/TB-BNV ngày 15/7/2024 của Bộ Nội vụ kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 3954/TB-HĐTC ngày 09/7/2024 của Hội đồng sát hạch, tuyển chọn về việc triệu tập công chức, viên chức tham dự tổ chức sát hạch, tuyển chọn cán bộ Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ.." năm 2024. - Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, ĐVSNCL của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính - xã hội và hội - Thông tư số 8/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc - Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng III đối với VCHC, VCVT, VCLT; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

06/01/2015 23:40

Quảng Nam

+ Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
+ Điện thoại: 0235.3813779             Fax: 0235.3852893
+ Email: vanphongsnvqnam@gmail.com
+ Website: http://sonoivu.quangnam.gov.vn

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email

+ Giám đốc: Nguyễn Hữu Sáng

0913.481275/nhsquangnam@gmail.com

+ Phó Giám đốc: Trần Ngọc Hòa

0914.152717/ngochoasnvqnam@gmail.com

+ Phó Giám đốc: Lưu Tấn Lại

0905.022470/luutanlaisnvqnam@gmail.com

+ Phó Giám đốc: Trịnh Thị Minh Xuân kiêm Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng

0905.233153/xuantrinhsnv@gmail.com

+ Phó Giám đốc: Phan Thọ
kiêm
Trưởng Ban Tôn giáo

0989.155963/thotgqnam@gmail.com

Các phòng chuyên môn

 

+ Văn phòng

Chánh Vãn phòng: Phạm Như Phi

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Nguyệt

Phó Chánh Văn phòng; Văn Chính Hữu

 

0948.737111/nhuphiqnm@gmail.com
 
0982.197001
/nguyetsnv@yahoo.com.vn
 
0167.7855255
/chinhhuusnv@gmail.com

+ Thanh tra

Chánh Thanh tra; Bùi Văn Lý

Phó Chánh Thanh tra: Võ Thanh Lân

 

0903.559799/vanlysnv@gmail.com
 
0905.430427
/lansnvqnam@gmail.com

+ Phòng Công chức, viên chức

PTrưởng phòng: Phạm Viết Hùng

PTrưởng phòng: Lê Tấn Hòa

PTrưởng phòng: Trần Trung Kiên

 

0913.434710/pvhungl35@gmail.com
 
0905.981850
/tanhoasnv@gmail.com
 
0914.097097
/trantrungkiensnv@gmail.com

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác Thanh niên

Trưởng phòng: Thái Văn Chương

PTrưởng phòng: Nguyễn Cao Thống

 


0913.421207
/chuongsnvqnam@gmail.com
 
0905.492775
/thongsnv@gmail.com

+ Phòng Tổ chức biên chế

Trưởng phòng: Trương Thạnh

PTrưởng phòng: Chung Văn Quyền

PTrưởng phòng: Nguyễn Thi Cúc

 

0914.057246/tr.thanhsnv@gmail.com

0906.462468
/vanquyensnv@gmail. com

0905.491709
/cucnguyensnv@gmail.com

Đơn vị trực thuộc

 

+ Ban Tôn giáo

Phó Ban: Đỗ Văn Bỉnh

 

0976.556901/binhtgqn@yahoo.com

+ Ban Thi đua Khen thưởng

Phó Ban: Nguyễn Đình Tăng

Phó Ban: Võ Nguyên Huân

 

0906.510169/ngdinhtang@gmail.com

0985.007717
/vonguyenhuan@yahoo. com

+ Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Anh Thư

 

0905.023415/athuqnam@yahoo.com.vn

 

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Quảng Nam

 

Tìm kiếm