BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

06/01/2015 23:40

Quảng Nam

+ Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
+ Điện thoại: 0235.3813779             Fax: 0235.3852893
+ Email: vanphongsnvqnam@gmail.com
+ Website: http://sonoivu.quangnam.gov.vn

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email

+ Giám đốc: Nguyễn Hữu Sáng

0913.481275/nhsquangnam@gmail.com

+ Phó Giám đốc: Trần Ngọc Hòa

0914.152717/ngochoasnvqnam@gmail.com

+ Phó Giám đốc: Lưu Tấn Lại

0905.022470/luutanlaisnvqnam@gmail.com

+ Phó Giám đốc: Trịnh Thị Minh Xuân kiêm Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng

0905.233153/xuantrinhsnv@gmail.com

+ Phó Giám đốc: Phan Thọ
kiêm
Trưởng Ban Tôn giáo

0989.155963/thotgqnam@gmail.com

Các phòng chuyên môn

 

+ Văn phòng

Chánh Vãn phòng: Phạm Như Phi

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Nguyệt

Phó Chánh Văn phòng; Văn Chính Hữu

 

0948.737111/nhuphiqnm@gmail.com
 
0982.197001
/nguyetsnv@yahoo.com.vn
 
0167.7855255
/chinhhuusnv@gmail.com

+ Thanh tra

Chánh Thanh tra; Bùi Văn Lý

Phó Chánh Thanh tra: Võ Thanh Lân

 

0903.559799/vanlysnv@gmail.com
 
0905.430427
/lansnvqnam@gmail.com

+ Phòng Công chức, viên chức

PTrưởng phòng: Phạm Viết Hùng

PTrưởng phòng: Lê Tấn Hòa

PTrưởng phòng: Trần Trung Kiên

 

0913.434710/pvhungl35@gmail.com
 
0905.981850
/tanhoasnv@gmail.com
 
0914.097097
/trantrungkiensnv@gmail.com

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác Thanh niên

Trưởng phòng: Thái Văn Chương

PTrưởng phòng: Nguyễn Cao Thống

 


0913.421207
/chuongsnvqnam@gmail.com
 
0905.492775
/thongsnv@gmail.com

+ Phòng Tổ chức biên chế

Trưởng phòng: Trương Thạnh

PTrưởng phòng: Chung Văn Quyền

PTrưởng phòng: Nguyễn Thi Cúc

 

0914.057246/tr.thanhsnv@gmail.com

0906.462468
/vanquyensnv@gmail. com

0905.491709
/cucnguyensnv@gmail.com

Đơn vị trực thuộc

 

+ Ban Tôn giáo

Phó Ban: Đỗ Văn Bỉnh

 

0976.556901/binhtgqn@yahoo.com

+ Ban Thi đua Khen thưởng

Phó Ban: Nguyễn Đình Tăng

Phó Ban: Võ Nguyên Huân

 

0906.510169/ngdinhtang@gmail.com

0985.007717
/vonguyenhuan@yahoo. com

+ Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Anh Thư

 

0905.023415/athuqnam@yahoo.com.vn

 

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Quảng Nam

 

Tìm kiếm