BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình

05/03/2018 15:43

Quảng Bình

+ Địa chỉ: Số 72 Ngô Quyền, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

+ Điện thoại: 0232.3822.321                    Fax: 0232.3822.321

+ Email: snv@quangbinh.gov.vn

+ Website: http://snv.quangbinh.gov.vn


Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ

Email 

+ Giám đốc: Trần Thế Vương

0232 3828568

vuongtt.snv@quangbinh.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Phan Ngọc Lâm

091 2637638

lampn.snv@quangbinh.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Mai Xuân Toàn

0232 3823545

toanmx.snv@quangbinh.gov.vn

Các phòng chuyên môn

+ Văn phòng

+Chánh.VP: Nguyễn Thị Hồng Minh.

 

 

0232 3828569

minhnth.snv@quangbinh.gov.vn

+Phó CVP: Đoàn Trung Kiên

 

kiendt.snv@quangbinh.gov.vn

 

+Phó CVP: Cao Thị Lan Anh

 

0232 3822321

anhctl.snv@quangbinh.gov.vn

+ Thanh tra

+ChánhThanh tra: Tô Ngọc Hồng

0232 3821457

hongtn.snv@quangbinh.gov.vn

+Phó.CTT: Nguyễn Đăng Nghĩa

0232 3821458

nghiand.snv@quangbinh.gov.vn

+Phó.CTT: Phạm Thị Bích Thúy

0232 3821458

thuyptb.snv@quangbinh.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức, biên chế

+ Trưởng phòng: Phạm Anh Tuấn

0232 3841935

tuanpa.snv@quangbinh.gov.vn

+ Phó.TP: Lê Nam Trung

0232 3821147

trungln.snv@quangbinh.gov.vn

+ Phó TP: Trần Thị Chuyên

0232 3821147

chuyentt.snv@quangbinh.gov.vn

+ Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Xuân

0232 3821149

xuanpt.snv@quangbinh.gov.vn

+ Phòng Cải cách hành chính

+ Trưởng phòng: Trần Đăng Khoa

0232 3823868

khoatd.snv@quangbinh.gov.vn

+ Phó TP: Lê Thị Ngọc Lan

0232 3844480

lanltn.snv@quangbinh.gov.vn

+ Phó TP: Lê Như Ý

0232 3844480

yln.snv@quangbinh.gov.vn

+ Phòng Quản lý Văn thư – Lưu trữ và Công tác thanh niên

+ Trưởng phòng: Trần Thị Cúc

0232 3824708

cuctt .snv@quangbinh.gov.vn

+ Phó TP: Phan Thị Hồng Đào

0232 3821146

daopth.snv@quangbinh.gov.vn

+ Phó TP: Hồ Anh Chuyên

0232 3821146

chuyenha.snv@quangbinh.gov.vn

+ Ban Tôn giáo

+ Trưởng Ban: Trần Đức Thủy

0232 3817799

thuytd.snv@quangbinh.gov.vn

+ Phó TB: Nguyễn Duy Hạnh

0232 3820987

hanhnd.snv@quangbinh.gov.vn

+Phòng Cán bộ, Công chức, viên chức

+ Trưởng phòng: Nguyễn Văn Túc

0232 3823468

tucnv.snv@quangbinh.gov.vn

+ Phó Trưởng phòng: Đỗ Như Lợi

0232 3823788

loidn.snv@quangbinh.gov.vn

+ Phó Trưởng phòng: Trần Văn Dỵ

0232 3823788

dytv.snv@quangbinh.gov.vn

+ Phòng Thi đua và Khen thưởng

+ Trưởng phòng: Hồ Quyết Thắng

091 5575135

thanghq.snv@quangbinh.gov.vn

+ Phó Trưởng phòng: Phạm Trung Kiên

0919451506

kienpt.snv@quangbinh.gov.vn

+ Trung tâm lưu trữ lịch sử

+ Giám đốc: Hồ Ngọc Thắng

0232 3898679

thanghn.snv@quangbinh.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Phạm Tân Dân

091 3295248

danpt.snv@quangbinh.gov.vn

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình

 

 

 

 

Tìm kiếm