BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Thông báo số 3954/TB-HĐTC ngày 09/7/2024 của Hội đồng sát hạch, tuyển chọn về việc triệu tập công chức, viên chức tham dự tổ chức sát hạch, tuyển chọn cán bộ Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ.." năm 2024. - Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, ĐVSNCL của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính - xã hội và hội - Thông tư số 8/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc - Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng III đối với VCHC, VCVT, VCLT; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức - Thông tư số 04/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức - Thông báo số 3663/TB-HĐTD ngày 26/6/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức về việc triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn tại vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ năm 2024
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ

01/01/2000 00:00

Phú Thọ

+ Địa chỉ: Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

+ Điện thoại: 0210.3846 481.                        Fax: 0210.3846 481.

+ Email: sonv@phutho.gov.vn

+ Website: sonoivu.phutho.gov.vn

 

 

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ

Email

+Giám đốc: Ngô Đức Thịnh

 

thinhnv@phutho.gov.vn

+Phó Giám đốc:Lê Tiến Hưng

 

hunglt@phutho.gov.vn

+P.Giám đốc: Hồ Thị Phương Thủy

02103814348

thuyhtp@phutho.gov.vn

+Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Các

 

cacnx@phutho.gov.vn

Các phòng chuyên môn

+ Văn phòng

+ChánhVăn phòng: Phạm Việt Hòa

02103850825

Hoapv.sonv@phutho.gov.vn

+Phó CVP: Nguyễn Phương Sinh

 

Muphuongsinh@gmail.com

+Phó CVP: Ngô Thị Bích Hường

 

huongntb.sonv@phutho.gov.vn

+ Thanh tra

+ChánhThanh tra:NguyễnTrọngTấn

 

 

Tannt.sonv@phutho.gov.vn

 

+Phó.CTT: Phùng Thị Thanh Vân

 

Vananhpnts@gmail.com

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

+Trưởng phòng: Nguyễn Văn Dũng

02103810141

Dungnv.sonv@phutho.gov.vn

+P.Trưởng phòng: Vũ Thị Kim Dung

 

Dungvtk.sonv@phutho.gov.vn

+P.Trưởng phòng: Nguyễn Doãn Hảo

 

Haond.sonv@phutho.gov.vn

+ Phòng Cải cách hành chính và Quản lý Văn thư lưu trữ

+ Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hồng Yến

02103810142

Yennth.sonv@phutho.gov.vn

+P.Trưởng phòng: Vũ Ngọc Sơn

 

Sonvn.sonv@phutho.gov.vn

+P.Trưởng phòng: Cao Thị Dung

 

Dungct.sonv@phutho.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế và Công chức, viên chức

+Trưởng phòng: Nguyễn Thị Ngọc Hoa

 

hoantn.sonv@phutho.gov.vn

+P.Trưởng phòng: Hạ Đình Mai

 

Maihd.sonv@phutho.gov.vn

+ Ban Tôn giáo

+Trưởng ban: Cao Thị Minh Nguyệt

 

 

Nguyetctm.sonv@phutho.gov.vn

 

+P.Trưởng ban: Nguyễn Hữu Cầu

02103841144

Nhcau.sonv@phutho.gov.vn

+ Ban Thi đua và Khen thưởng

+Trưởng ban: Nguyễn Thị Kiều Anh

 

 

Anhntk.sonv@phutho.gov.vn

+P.Trưởng ban: Nguyễn Hải Quân

 

Quannh.sonv@phutho.gov.vn

+P.Trưởng ban: Hà Minh Thủy

 

Thuyhtm.sonv@phutho.gov.vn

+P.Trưởng phòng: Trang Công Trọng

 

Trongtc.sonv@phutho.gov.vn

+ Trung tâm Lưu trữ lịch sử

+P.Giám đốc: Đỗ Thị Thúy

 

 

dothuyhc88@gmail.com

+P.Giám đốc: Hoàng Thu Hương

 

icon85@gmail.com

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ

 Tìm kiếm